MITT VÅRTAL VID VALBORGSMÄSSOELDEN

Jag är verkligen glad att få dela denna underbara tidiga vårkväll med er. En kväll då vi med brasor på många håll fyrverkerier firar vårens ankomst efter en lång och mörk vinter. Detta är ett uttryck för längtan och förväntningar, och hopp om en sommar som ska bjuda på allt det vi vill ha – sol, värme, lite mygg, badtemperaturer som gör det njutbart att hoppa i vattnet, avkoppling och möjlighet att ladda våra energidepåer.

Jag tycker att sången ”Älskar du livet
” fångar all vår längtan på ett vackert sätt med orden:

Säg, den som inte bär en längtan
Gå en väg som ingen har gått
Fånga sin dag och ge den mening
Det är dags vi lever nu

Det är ju detta som livet handlar om – all vår längtan att gå våra egna vägar och att göra det bästa av vår dag och att skapa vårt eget livs mening. Vad vi längtar efter är något helt personligt och vi ska komma ihåg att ingen annan kan döma ut vår längtan. Det viktigaste är att gå de vägar vi väljer att gå, och att vara beredda på att ta konsekvenserna av de vägval vi gör. Det är så vi skapar vårt livs mening.

Sångens text fortsätter:

För älskar du livet så lev det med mig
Vi fångar vår dag som den är
Ingenting ska få hindra oss, min vän
Låt oss få leva och rumla en stund
På jorden, den som är vår
För älskar du livet så lev det nu med mig

Jag är övertygad om att vi alla älskar livet, och det som dessa textrader verkligen vill påminna oss om är att leva i nuet och i den omgivning som finns omkring oss. Att ta vara på dagen som den kommer, att inte oroa sig alltför mycket om morgondagen, men framförallt vill den påminna oss om att ta vara på våra nära och kära och alla de människor som finns i vår närhet. För jorden är vår och det är här vi ska leva och rumla ett tag.

De vackra orden i texten riktar också en uppmaning till oss att släppa taget för ett ögonblick och verkligen gå in i känslan av att leva här och nu. Det är jag övertygad om att vi alla behöver bli bättre på. Det är på det sättet vi riktigt kan koppla bort alla krav, förväntningar, skyldigheter och måsten. Och att ibland släppa allt detta är nödvändigt om vi i vår många gånger slitsamma och stressiga vardag ska kunna fungera och ge vårt bästa. Vi måste ge oss själva tid att bara leva och existera och framförallt att uppleva.

Tänk bara en dag som denna!

Att få uppleva det skira kvällsljuset som dröjer sig kvar, doften av smältande snö, det sprakande ljudet från brasan som snart ska tändas. Detta är livskvalitet. Men detta får ytterligare en dimension av att vi alla träffas här ikväll och ingår i en gemenskap. Vi har alla band till samma plats och vi möts här som jämlika människor som alla har samma värde och betydelse. För vi är alla en del av Arjeplog och vi bidrar alla till att göra Arjeplog till vad det är - till den plats vi älskar.

Visst är det en svindlande tanke – att vi skapar Arjeplog tillsammans. Att utan dig och mig så skulle inte Arjeplog vara detsamma! Det gör att, trots att vi befinner oss i ett oändligt kosmos där vår planet är som ett litet dammkorn och vi är försvinnande små, så betyder vi så oändligt mycket.

Med denna svindlande tanke så följer också insikten att trots att vi är små så är det vi gör oerhört viktigt och betydelsefullt. Det ska vi komma ihåg! Vi kan som individer göra skillnad – och har också ansvaret att göra skillnad. Vi har var och en ansvaret att göra vårt bästa för att Arjeplog ska bli en tryggare och säkrare och framförallt trivsammare plats att bo och leva på. Det är tyvärr många som inte känner den tryggheten och glädjen idag. Vi måste alla ta vårt ansvar och motarbeta utanförskap, ensamhet och otrygghet och ta hand om varandra.

Det som oroar mig mest är den ökande kriminalitet som vi ser i vårt samhälle idag – även här i Arjeplog. Mycket av den kriminaliteten är kopplad till droger och alkohol och vi måste verkligen fortsätta kampen mot såväl drogmissbruk som kriminalitet. Denna kamp är långt ifrån vunnen och måste fortsätta! Det är allas vårt ansvar.

Men jag är optimist och jag har en dröm. Det är drömmen om en bättre morgondag – med allt vad den har att ge. Den dag vi förlorar våra drömmar så har vi också förlorat vårt hopp och vår framtidstro. I texten till ”Älskar du livet” så sägs det:

Säg, den som inte har nå'n dröm kvar
Att se eller uppleva nån'ting
Resa sin väg och hitta hem igen
Det är dags vi lever nu

I dessa rader ryms någonting oerhört centralt, förutom att vi inte får förlora våra drömmar. Det är medvetandet om att det finns någonting att se och uppleva någon annanstans. Att möjligheten att resa sin väg finns, men att det till slut handlar om att hitta hem igen. Detta kan ses rent bokstavligt som en uppmaning att resa ut i världen för att se och uppleva och sedan hitta tillbaks, men det också ses som en uppmaning till en inre resa för att kunna hitta hem och slå sig till ro med den människa man är. Båda tolkningarna är lika möjliga och framförallt lika giltiga.

Min uppmaning så här i vårens tid är helt enkelt:
         Fånga dagen och ta till vara på allt vad den har att ge!

         Lev livet och dela med dig av det till de medmänniskor du finner runtomkring dig!

         Våga längta och våga gå på vägar ingen annan gått på!

         Res, se och upplev din omvärld – men kom ihåg var ditt hem finns!

         Släpp vardagens bekymmer och lev och rumla ett tag! Det är tillåtet!

Helt enkelt – Lev livet och gör det nu!


JTCC-PROJEKTET AVSLUTAS

Detta pressmeddelande har idag gått ut, efter det att de deltagande ungdomarna först informerats.

Fullmäktigegrupperna i S, C och AFD enades i måndags om detta, och beslut kommer att fattas i kommunstyrelsen.

PRESSMEDDELANDE


Arjeplogs kommun, UNF och Team CaWalli har gemensamt och i största samförstånd enigt beslutat att avsluta det gemensamma drogförebyggande racingprojektet inom JTCC. Detta som en effekt av att de sponsringsmedel, som budgeten för 2006 byggde på, ej kunnat erhållas. De ekonomiska riskerna för Arjeplogs kommun och UNF bedöms därför som alltför stora, och därför väljer parterna att avbryta projektet i förtid.

Arjeplogs kommun, UNF och Team CaWalli vill särskilt påpeka att de två alternativ som slutligen diskuterats varit att genomföra projektet helt enligt projektplanen med Arjeplogsungdomar som förare, mekaniker och övrig servicepersonal eller att avsluta projektet. Efter mycket vånda och långa och konstruktiva samtal blev slutsatsen att avsluta projektet i förtid med hänvisning till ovan nämnda ekonomiska risker. Samtliga parter har in i det sista febrilt jobbat för att kunna förverkliga projektet i enlighet med intentionerna för projektet, men tvingats konstatera att svårigheterna att få fram sponsorsmedel blev för stora.

Förslaget att avbryta projektet i förtid kommer att föreläggas kommunstyrelsen i Arjeplog, och förbundsstyrelsen i UNF, för beslut i demokratisk ordning.

Arjeplogs kommun, UNF och Team CaWalli konstaterar med besvikelse att projektet ej kan slutföras som planerat och samtliga parter beklagar att det goda och fruktbara samarbetet avbryts i förtid. De goda relationerna som parterna byggt upp sinsemellan kommer att bestå, och de erfarenheter som gjorts kring samverkan mellan en kommun, en ideell organisation och en privat aktör är av stort värde inför framtiden.

Arjeplogs kommun, UNF och Team CaWalli beklagar djupt den besvikelse som detta beslut kommer att åsamka de ungdomar som anmält intresse att delta i projektet, och som visat ett stort och äkta engagemang för projektet.

Arjeplog 2006-04-26

Bengt-Urban Fransson           
Arjeplogs kommun                                                      

Helene Sigfridsson             
UNF    

Joakim Wiedesheim
Team CaWalli

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÖTET

Igår hade vi kommunfullmäktigemöte här i Arjeplog.  Den stora frågan var årsredovisningen, som visar ett mycket positivt resultat för Arjeplog. Vi gick nämligen 8,2 miljoner kronor plus om man räknar in förlusten för försäljningen för Kraja-anläggningen. Om man räknar bort den så var plusset på 13 miljoner kronor.

Andra frågor på tapeten var en revidering av årets budget för att säkerställa ett resultat på 1,8 miljoner kronor plus i år, fastställanda av taxa för musikskolan (där beslutet blev 200kr/termin exklusive instrument), samverkansavtal med räddningstjänsterna i de närliggande kommunerna.

Medborgarförslag som behandlades var:
-
Förlängning av gångvägen från Kraja till Industriområdet. Där ansågs medborgarförslaget besvarat eftersom kommunen prioriterat detta i våra prioriteringar getemot Vägverket.
- Informationsansvarig på kansliet. Fullmäktige avslog förslaget med motiveringen att kravet på att på hemsidan offentliggöra alla ärenden som beretts under dagen skulle kräva för stora personella resurser och att detta utrymme inte finns inom dagens personalstab.
- Ett säkrare samhälle genom att sandlådor ställs ut under vinterperioden där medborgare gratis får hämta sand. Förslaget bifölls som försöksverksamhet under 2006 och 2007.

Vidare så gavs Miljö-, Bygg-, och Räddningsnämnden delegation att fastställa detaljplan för busstationen. Detta sedan det förra detaljplaneförslaget upphävdes av Länsstyrelsen.
FORTSATTA ÖVERLÄGGNINGAR MELLAN UNF, KOMMUNEN OCH TEAM CAWALLI KRING JTTC-PROJEKTET

Imorgon måndag fortsätter överläggningarna kring JTTC-projektet mellan de delatiga parterna. Diskussionerna förs i en konstruktiv anda och från kommunens sida och UNF:s sida har vi klargjort att under rådande omständigheter, med de reaktioner som kommit på idén med en extern förare, så är det uteslutet att genomföra projektet med en extern förare inblandad i projektet, även om detta skulle gett alla elever möjligheten att få köra racingbil även om detta varit i en intern tävling med en S-40.


Det som varit olyckligt under den gångna veckan är att det varit påsklov. eleverna har inte funnits på plats så att man kunnat föra en dialog med dem om hur de uppfattar situationen. Detta hade nog underlättat dethela avsevärt.


I de diskussioner som förs så diskuteras flera handlingsalternativ. I diskussionerna finns även alternativet med om ett avslutande av projektet med. Detta eftersom såväl företrädare för UNF och kommunen upplever att projektet "tar för mycket energi" i och med att projektet ständigt ifrågasätts och genom detta ger båda parterna "bad-will" i stället för "good-will".


Min förhoppning är att vilket handlingsalternativ som är huvudalternativ ska stå klart efter morgondagens möte. I så fall kommer de ungdomar som anmält intresse till projektet att informeras först om resultatet av mötet, därefter kommer kommunstyrelsen att informeras om vilket förslag som läggs, eftersom min bedömning är att kommunstyrelsen måste ta ställning till hur projektet ska behandlas vidare.


Solklart är i alla fall att vi mycket snabbt måste besluta om projektets framtida öde. Det hastar att komma fram till en lösning! Det är dock mycket viktigt att komma ihåg att kommunen endast är en part i dessa diskussioner. Vad UNF har för synpunkter i frågan väger också mycket tungt. Sedan ska man också komma fram till en överenskommelse med Team CaWalli.
JIPPIE - MER ÄN 40 000 BESÖK!

Såg nu att jag haft över 41 000 besök på bloggen! Statistikfunktionen har ju varit ur funktion ett tag så jga har inte haft koll på antalet besök!

EN HÄRLIG DAG

Idag är jag och Maria, som kommunalråd och kommunfullmäktiges ordförande, i Skellefteå. Detta för att representera kommunen på Skellefteå Krafts jubileumsmiddag. Vi har hunnit vara ute och shoppa lite nu på dagen och är nu på hotellet och vilar inför kvällen.

Jag har sprungit ihop med en del folk jag känner under dagen, bl.a Norrans politiske redaktör Ola Theander som jag sprang ihop med på Torget när han väntade på att Leijonborg skulle hålla tal! Jag sprang också ihop med Jens Sundström, folkpartist i landstinget som var där i samma ärende. Tack och lon så sprang jag också ihop med Karin från sossarnas Västerbottensbänk i riksdagen. Det kändes tryggt!!!

Sedan måste det varit Susanne Grundströms lillebror jag sprang ihop med utanför HM. Han hade en sju månader gammal son med sig, Isak, som var det sötaste jag sett! Måste komma ihåg att kolla med Anna-Maria om det kan stämma att det var han!

FORMA ARJEPLOGS FRAMTID

Idag har jag varit på ett itnressant seminarium anordnat av "Samtal för framtiden", det projekt som kommunen samarbetar med Sparbanken Nord kring.

Detta seminarium som behandlade Arjeplogs framtid, och som är slutredovisningen av en undersökning som Sparbankens utredare David Sundström gjort kring kommunens utvecklingsmöjligheter. David pekade på befolkningsutvecklingen som den största kritiska faktorn för kommunens utveckling och pekade på att särskilda insatser riktade mot att skapa en attraktiv livsmiljö är nödvändiga om man vill kunna vända befolkningsutvecklingen.

På seminariet deltog förutom David Sundström, "Samtal för framtiden" Sparbanken Nord, Peter Hugozon VD för Arjeplog-Lappland AB, Mikael Kågström, Sparbanken Nord och jag själv som representant för Arjeplogs kommun.

Det var ganska bra uppslutning på seminariet, speciellt med tanke på det vackra vädret. Efter presentationerna var det en hel del intressanta diskussioner!


URSÄKTA DE FÅ UPPDATERINGARNA

Men jag har varit på resande fot de senaste dagarna. Jag har varit på seminarium och direktionsmöte med vårt högskoleförbund, Akademi Norr, som omfattar 13 kommuner från Arjeplog och Arvidsjaur i norr till Kramfors och Sollefteå i söder. Vi omfattar alltså kommuner i fyra län, Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland.

Det har varit en del intressanta programpunkter, bl.a om funktionell samverkan, Lärcentranas roll i den regionala utvecklingen, Norrland nya framtid som tillväxtregion etc.

Sedan är det enormt trevliga människor man träffar inom Akademi Norr! Roligast är ändå att Tor Israelsson, kommunalrådet från Sorsele som höll på att dö förra sommaren av ett brustet åderbråck i hjärnan, var med på konferensen. Han är en klar favorit!

MIN SCHLAGERKRÖNIKA I LÖRDAGENS NORRA VÄSTERBOTTEN

En månad av schlagerabstinens har gått!

Och ändå är det en månad kvar till Aten och semifinalen i Eurovision Song Contest!

Spänningen stiger, och nervositeten börjar redan ge sig till känna. För hur pinsamt skulle det vara om Sverige missade finalen? Nu är nog chansen ändå inte särskilt stor att det händer, även om många av mina nätpolare ute i Europa tycker att Carolas låt är gammaldags och enormt svensk. Vilket genom åren ändå lett oss till stora framgångar och när Carola sedan kopplar på hela sin scennärvaro så borde det funka! Även om jag inte ångrat mig alls. Carola skulle inte ha vunnit, men det är ett avslutat kapitel. Nu är jag patriot!

Men hur ser då motståndet ut i semifinalen?

I semifinalen finns det redan där ett par av de stora hoten mot Carola. Sloveniens ”Mr Nobody” är en riktigt läcker uptempo-balkanschlager som kommer att inkassera Öststatsröster i mängder, såväl i semin som i finalen. När jag först hörde den på slovenska var jag inte så imponerad men den engelska versionen är urstark! Den känns insmickrande farlig! En annan urstark vinnarkandidat är Belgien, som förresten lånat låtskrivarna från Sverige. Låten Je t’adore, Jag avgudar dig, med Kate Ryan är en riktig bra poplåt. Den känns väldigt modern och passar i stora delar av Europa. Cyperns vackra och stillsamma ballad andas verkligen kvalitet rätt igenom och eftersom det är dags för en ballad att vinna så är den med i slutstriden! Bosnien-Herzegovina har en självklar finalplats med sin melankoliska och smäktande ballad ”Lejla”. Det är den här typen av låt som brukar överraska! Estlands bidrag som framförs av svenska Sandra Oxenryd bör också ha stora chanser i semifinalen. Det är visserligen en låt som allra bäst hade kommit till andra chansen i Sverige. Andra länder som bör ha en chans till finalplats är Ryssland, Irland,  Armenien, Bulgarien, Monaco, Holland (som sjunger på ett fantastiskt låtsasspråk). Det finns två enorma outsiders i semifinalfältet, Finland med sina monsterrockare och Lithauen med sin underbara ”We are the winners of Eurovison”.

Men hur står sig sedan Carola i finalfältet när de direktkvalificerade kommer till?

 Ja om Carola är ”Stjärnan” rent artistmässigt i seminfinalen så kommer hon att få se sig slagen med hästlängder i kampen om den titeln an grekiska Anna Vissi. Anna Vissi är inte bara ”Stjärnan” i finalfältet utan också ”Eurovision-Stjärnan” bland Eurovision-fansen. Trots att Carola vunnit hela ESC:n 1991 så är Anna Vissi mer älskad.

Men det är ändå tveksamt om Grekland vinner trots att de har bästa artisten och framför allt bästa låten. Det är bara Irland och Israel som lyckats vinna två år i rad, så statistiken talar mot en grekisk seger. Tyvärr – för jag kommer att rösta på Grekland i år igen!

För att förbättra de svenska chanserna till seger så borde SVT göra en stor insats! Nej, det är inte att bekosta någon promotionturné för Carola i Europa. Den får hon och skivbolaget bekosta! Nej det är ett par engelsklektioner som bara behöver omfatta uttalet av de ord som ingå i den engelska texten. Carolas engelska uttal är bedrövligt. Hjälp oss SVT! Vi vill inte uppleva Ruslanas engelska i Carola-tappning!
ÄNNU EN PÅSK HAR GÅTT

Och den här har varit riktigt trist vädermässigt. Även om jag inte drabbats så hårt eftersom jag varit för dålig för att ge mig ut på skoter. Men man blir ju på så mycket bättre humör om det är vackert väder!

Det var himla kul att smålänningarna var uppe och hälsade på. Det är alldeles för sällan som man träffar kusin Jeanette och hennes familj.

Sedan är det ju alltid en höjdare när Anna-Maria och hennes familj är hemma. Man träffar ju dem också alldeles för sällan.  Det märktes en enorm skillnad på Tilde att hon nu börjat på förskolan. Hon var inte alls lika blyg som tidigare. Länge leve den svenska förskolan!!!
LINUS OCH LINNEA

Ikväll kom Anna, Pär-Lars, Linus och Linnea ner från Jutis för en mellanlandning innan de åker till Mullbacken. Det var underbart att få träffa de små rara brorsbarnen efter en hel veckas abstinens. När vi var uppe på skärtorsdagen så hade de ju fullt upp med de andra barnen så de brydde sig inte om mig och mamma när vi var uppe. Men detta tog de igen med råge ikväll:-)


SÅ TOMT OCH TYST

Nu är det verkligen tyst och tomt här. Anna-Maria, Andreas och Tilde har åkt hem igen. De kom ner från Jutis i går kväll och åkte vidare mot Bodbyn nu vid lunchtid. Men lite fick vi rå om dem i alla fall. Jag fick bada med Tilde i morse och klev därför upp tjugo i sju i morse. Ingen sovmorgon där inte...

Men jag måste se till att hitta en helg när vi kan åka ner till bodbyn och hälsa på. Men det är lite tjockt nu en hel del helger framöver, tyvärr. Det är jubileumsmiddag med Skellefteå Kraft nästa helg, sedan är det ju Valborgsmässohelgen och då ska jag ju hålla vårtal på Valborgsmässoafton och sedan är det ju första maj-firande också. Men kanske helgen därefter...

FIKA MED MARIA

Idag har jag och Maria Ö fikat ihop och gått igenom det politiska läget i arjeplog, med diskussioner kring allt från Elisabeths avhopp, via JTCC-projektet, kommunfullmäktige i april till valet i höst.

Det var riktigt kul att ha tid att snacka igenom läget i Arjeplog i grunden som vi gjorde förr. Det är alldeles för sällan vi har tid till det nu för tiden.

Vi hann också planera en gemensam utlandsresa efter valet i höst. Det ser ut som om det blir Agia Marina på Kreta, nån som vet nåt om det stället?PÅSKNATTSMÄSSA

I natt var jag på påsknattsmässa i Arjeplogs kyrka. Det var Niklas Westling som höll i den och den var oerhört stämningsfylld och känslomässig. Den berörde verkligen. Vi var inte särskilt många som var där tyvärr.

Det enda jag saknade var psalm 154, Dina händer är fulla av blommor, vilket är en av mina absoluta favoritpsalmer. Men den fick jag mig till livs när jag kollade på TV-gudstjänsten från Högalidskyrkan, vilken jag såg just med förhoppningen att få höra den psalmen!


FANTASTISK LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST

Idag var jag på en helt fantastisk gudstjänst i Arjeplogs kyrka. Det var Niklas Westling som höll den och hans predikan byggde på temat om vilka bördor som Jesus lyfte ifrån oss på korset och att vi nu borde släppa dessa bördor.

Han använde sig av ett mycket starkt symbolspråk och illustrerade bördorna med olika väskor och ryggsckar som vi bär med oss och som vi borde släppa. Det handlade om den begränsade guden, som vi inte låter verka fullt ut. Det handlade också bl.a. om trötthet och skam. Det var i alla fall en hel massa väskor och ryggsäckar som han beskrev och som vi borde låta Gud ta från oss, genom Jesu död på korset.

GLAD PÅSK!

Jag vill önska er alla en riktigt GLAD PÅSK!

Hoppas vädret blir bättre! Nu är det grått och trist!

INTERVJU I NORRBOTTENSRADION

Den intervju som Norrbottensradion sände igår onsdag angående ekonomin i förra JTCC-projektet gjordes för 1,5 månad sedan. Det måste vara nyhetstorka inför påsken som gjort att de plockat fram den och sänt den.

Det olyckliga i kråksången är ju att jag i intervjun säger att man kan söka till JTCC-projektet fortfarande. Då intervjun gjordes så var det också fallet.

FÖRARE JTCC-PROJEKTET

Jag vill bara förekomma eventuella reaktioner kring förare i JTCC-projektet genom att meddela följande:

Jag har idag haft samtal med Helene på UNF
och vi har båda konstaterat att eftersom det bland de deltagande ungdomarna finns en känsla av olust och att de känner sig dåligt informerade inför omröstningen om förare i projektet så kommer jag och Helene att ta kontakt med Joakim på CaWalli första vardagen efter påsk.

Eftersom det för både mig och Helene är centralt att ungdomarna känner att projektet är till för dem så är det uteslutet att ha en extern förare i projektet. Det är olyckligt om de inte vågat framföra detta vid det möte som var mellan projektledaren och ungdomarna i mars månad. Det är därför av största vikt för oss att backa och ta ett omtag i denna fråga.
STRÅLANDE VACKER DAG

Idag är det en helt underbart strålande vårvinterdag. Tänk ändå om man fått vara ledig. Men se det går inte. Det är möte med kommunministern i Arvidsjaur i eftermiddag. Vi ska diskutera funktionell samverkan mellan Arvidsjaur, Arjeplog, Malå och Sorsele.

ARTIKEL I PITEÅ-TIDNINGEN

Här kan ni läsa en artikel från Piteå-tidningen angående mitt ställningstagande angående Anna Sjödin. Här blir mina synpunkter tydligare än i Eko-intervjun.

KÄNGA FRÅN YLVA STRUTZ

LÄSTE FÖLJANDE PÅ YLVA STRUTZ :S BLOGG, publicerat 23/3-06:

Bubbes gloria på sned

I och för sig är jag definitivt inte Bubbe med Bengt Urban Fransson men jag har träffat honom och pratat med honom. Och tyckt att det varit en hyvens pojk.

Nu har han haft en strid mot Elisabeth Bramfeldt och vunnit förkrossande med 39-1. Fyrtio röstande - förmodligen samma 40 som kategoriskt avvisat att väljarnas kryss ska ha någon som helst påverkan på vem som blir kommunalråd. 40 röster ställt mot de - förmodligen tusentalet väljare som röstar s i Arjeplog.

Jag är smått chockad över en sån inställning. Kryssen ska ha stor betydelse för ordföranden i styrelser och nämnder - men kommunalråd det är jag det, säger Bengt Urban. Och det är naturligtvis så att Bengt Urbans åsikt i den här frågan varit starkt avgörande.

Det saknas uppseendeväckande lite ödmjukhet inför väljarna må jag säga.

Det intressanta är att Ylva Strutz missat att det var det socialdemokratiska partiet som beslutat att det ska vara så. Det är inte min egen uppfattning som jag framför. Detta utifrån den extrema personvalssituation som råder i arjeplog där väljarna kräver att få veta vilken kommunalrådskandidat som gälller, så att de kan ställa de olika partiernas kandidater mot varandra. I Arjeplog har vi försöt med den modell som Ylva strutz förespråkar men den erfarenhet vi gjort är att väljarna då valt andra partier eftersom de inte vet vem som är kandidaten.
MISSA INTE CHANSEN ATT KOLLA IN ÅRETS BIDRAG I EUROVISION SONG CONTEST

Ta chansen och kolla in årets bidrag redan innan förhansvisningarna på TV börjar. Här hittar ni årets bidrag. De flesta finns såväl som mp3-fil och som videofil. Lägg särskilt märke till Grakland, Cypern och Belgien. Hårda konkurrenter till Carola!

INTRESSANTA KOMMENTARER

Har fått en del intresssanta kommentare till mina inlägg kring Anna sjödin. Dessa hittar ni här. Här hittar ni fler kommentarer.

INTE TRODDE JAG DETTA SKULLE UPPMÄRKSAMMAS SÅ

Det var en stor överraskning för mig när Ekot ringde efter att ha läst mitt blogginlägg om Anna Sjödin. Blev dessutom lite tagen på sängen eftersom jag låg på soffan med feber och sov till Rampfeber. Inte trodde jag att det fanns ett allmänintresse med vad jag tyckte i den här frågan.


Hur som helst så står jag fortfarande för vad jag tycker. Har fått mycket positiv respons från mycket skilda håll, såväl inom som utom partiet. Jag akn tänka mig att det är många som tycker det var fel att uttala sig, men i och med att jag skrivit på bloggen så var bollen i rullning.


För mig handlar detta ytterst om allmänhetens möjligheter att lita på politiker. Det handlar om att agera i enlighet med de värderingar man står för, och dessutom agera på ett sätt som är föredömligt. Det får inte finnas minsta misstanke om dubbelmoral och andra mätstickor för politiker. Detta är grunden för mitt ställningstagande.

Skulle Anna Sjödin dessutom ha fällt kommentarer som "Bögdjävel" som skällsord, vilket är en uppgift i
Dagens Nyheters artikel från igår, så blir jag djupt besviken och bedrövad. Jag har alltid upplevt att Anna stått på vår, de homosexuellas, sida i kampen för våra rättigheter. Därför hoppas jag innerligt att denna uppgift visar sig vara felaktig.ANNA SJÖDINS KROGBRÅK

Idag väcktes åtal mot Anna Sjödin för det krogbråk som hon var inblandad i. Ni kan läsa mer om det i denna artikei Aftonbladet och denna artikel i Expressen. Speciellt allvarligt upplever jag uppgifterna om att hon kallat vakten för "jävla svartskalle".

Det känns verkligen som om detta är en allvarlig belastning för henne. Jag tycker allvarligt att  hon bör överväga att läman posten som SSU-ordförande nu. Risken är annars stor att detta kommer att inte bara skada SSU utan även hela partiet.

ÄR SÅ LESS PÅ DEN HÄR FÖRKYLNINGEN

Nu har eländet pågått en månad. Idag ska jag börja med en erimax-kur. Antibiotikakur 2 i ordningen. Astman ger sig inte heller! Jag är så less!!!

YVONNE - MIN FAVORITPOLITIKER I LÄNET

Det här är Yvonne Stålnacke, fd landstingsråd i Norrbotten som nu kandiderar till ett av två kommunalråd i Luleå. Hon är min absoluta favoritpolitiker i länet. En underbar människa som jag betraktar som en riktigt god vän!!!

YVONNE - MIN FAVORITPOLITIKER I LÄNET


OJ VAD TRÖTT JAG SER UT ATT VARA

Ojojoj vad jag såg munter ut här. Den här bilden var verkligen inte smickrande. Man skulle inte kunna tro att det här var taget på min födelsedag...
OJ VAD TRÖTT JAG SER UT ATT VARA


LENA - MITT STORA STÖD I TILLVARON

Det här är en helt underbar människa. Lena som jag jobbar oerhört nära. En fantastiskt varm och omtänksam människa som jag uppskattar oerhört mycket. Hon känns som en människa jag känt i hela mitt liv, trots att vi inte gjort det. Utan henne skulle jag stå mig slätt!

LENA - MITT STORA STÖD I TILLVARON


Gårdagens möten

Som genomfördes med hög feber, astma och kallsvettningar. Det var inte kul alls. Kändes som om folk på mötena säkert trodde jag var ointresserad, men ajg hade mer än nog att hålla mig på benen.

Han i alla fall med fyra möten:
- Överläggning mellan kommunalråden och landstingsrådet kring Rehabavtal och särskoleavtal
- Ägarsamråd i IT-Norrbotten
- Ägarsamråd i Filmpool Nord
- Ägarsamråd i Länstrafiken

Det mest givande av dessa möten var nog diskusiionerna kring rehab- och särskoleavtalen. Där går diskussionerna vidare men ståndpunkterna är mycket klarare nu.

Sedan var ägarsamrådet i Länstrafiken mycket intressant. Där beslutades om två större utredningar, en ny fördelningsmodell av kostnaderna för Länstrafiken och en utredning om regional tågtrafik. Den senare kommer att bli en het potatis.

Dagens skörd av möten

Idag har jag hunnit med att vara på ett möte i Slagnäs med Akademi Norr, Tjintokk AB, Luleå tekniska Universitet, Arvidsjaurs kommun och jag som repr för SWTR och Arjeplogs kommun.

Mötet gick ut på att försöka få LTU att förstå värdet och nödvändigheten av att de finns på plats ute i testregionen och så mycket de har att vinna på det. Jag fick vara ordentligt irriterad på mötet och skärpa tonen ordentligt, Ibland undrade jag faktiskt om jag var lite för aggresiv men jag kände att det var nödvändigt.

Efter en visit på Vårdcentralen med inhalering mot astman och en träff med läkare, där jag nu fick en annan antibiotika så ska jag på påbörja kur 2, så blev det träff med kommunens revisorer. Det gällde såväl Stiftelsen Arjeplogshus och kommunen. Det var givande möten och jag upplevde dem som positiva.

PRESENT FRÅN LENA OCH ANETTE

Den här tuppen fick jag av Lena S och Anette L på min födelsedag. Den ahr en hedersplats på mitt kontor!

PRESENT FRÅN LENA OCH ANETTE


MÖTE KRING VÅRDFRÅGOR

Idag hade vi i Socialdemokraterna fixat ett öppet möte kring landstingsfrågor. I mötet deltog landstingsråd Kent Ögren, Hälso- och sjukvårdsberedning Syds ledamöter Anita Gustafsson, Piteå, Leif Bogren, Piteå, och Kristina Sjögren, Laisvallby. Dessutom deltog jag i egenskap av landstingsfullmäktigeledamot coh Ylva Stråhle-Andersson, Nyliden, i egenskap av fd ledamot i hälso- och sjukvårdsberedning Syd och dessutom ersättare i landstingsfullmäktige. Även Leif Rönnqvist fanns på plats. Han återfinns på elfte plats påp landstingslistan i vår valkrets, en lista som för övrigt toppas av Leif bogren och där vi återfinner Kicki  Sjögren på fjärde plats.

Det var god uppslutning på mötet och det var många intressanta frågeställningar som kom upp.

Den största frågan var komfortbussen och dess avsaknad av komfort, samt avsaknaden av värdinna på bussen. Detta var en fråga som jag hade uppe vid veckans landstingsfullmäktigemöte så jag ahde i alla fall en del besked att komma med. Vid landstingsmötet gav ordföranden i Länstrafiken, Leif Hjalmarsson, besked att de kommer att fixa värdinna via Röda Korset samt att de ska undersöka hur komforten kan förbättras.

En annan fråga som diskuterades var konsultverksamheten som specialistläkarna tidigare utförde. Detta innebar att de åkte ut på vårdcentralerna i länet och tog emot patienter på plats i stället för att patienterna skulle behöva åka till sjukhuset. Detta har försvunnit idag. Ur såväl effektivitetssynpunkt som mänskligt perspektiv var denna verksamhet mycket värdefull. Framförallt för de äldre var detta viktigt eftersom de slapp bli sämre av den påfrestning som resandet utgör.

Andra frågor som var uppe var bemötandefrågor, då framförallt från samordningens sida. Men även den palliativa vården, dvs vården i livets slutskede diskuterades, liksom logopedverksamhetens betydelse.

Det man kan konstatera är att man är väldigt nöjd med själva vården, men att det är det som finns runtomkring i form av sjukresor och bemötande som gör folk upprörda. Detta visar att även dessa saker måste sättas i fokus för att norrbottningen ska vara nöjd med landstingets verksamhet!


VÄSKA TILL MIN KONTOKORTSHÅLLARE

Den här väskan fick jag levererad idag. Den är sydd i renskinn. Det är Ingrid i Laisvallby som sytt den. Ingrid var tillsammans med min farbor, Göte, som dog för några år sedan. Hon har sytt den otroligt snabbt. Jag och mamma var uppe och hälsade på henne för bara en dryg vecka sedan, och då kom vi överens om hur den skulle vara. Det som är perfekt med den här är att jag akn förvara både sedlar och mynt i den, och även de kort som inte ryms i själva hållaren,VÄSKA TILL MIN KONTOKORTSHÅLLARE


UNDERBARA ROSOR

De här underbara rosorna fick jag av Vivan Sundstén.
Otroligt vackra, och i en färgställning jag inte sett förut!

UNDERBARA ROSOR


ROS IGEN

ROS IGEN


ROSOR FRÅN VIVAN

ROSOR FRÅN VIVAN


BUKETT UPPIFRÅN

BUKETT UPPIFRÅN


BUKETTSTUDIE

BUKETTSTUDIE


BUKETT I NÄRBILD

BUKETT I NÄRBILD


ANDERS OCH HENRIKS BUKETT

Den här underbara buketten fick jag av Anders och Henrik i Göteborg. Det är Anders jag brukar bo hos när jag är där, och Henrik är hans underbare kompis som jag också lärt känna! Anders var ju uppe i Arjeplog före jul och hälsade på.

ANDERS OCH HENRIKS BUKETT


FANNY ÄTER ÄPPLE

Visst är hon för söt alltså!!!

FANNY ÄTER ÄPPLE


ANNE-MARIE OCH FANNY

Här är den stolta modern Anne-Marie tillsammans med Fanny. Insåg i samma stund jag laddade upp den här bilden att jag missade att fota Mattias igår. Men det får jag väl botgöra senare!

ANNE-MARIE  OCH FANNY


BLOMSTERARANGEMANG TILL BORDET

Det här blomsterarrangemanget gjorde jag till bordet igår. Men det blev så trångt att vi fick flytta undan det när vi skulle köka! Dessutom var Camilla allergisk mot påskliljor.

BLOMSTERARANGEMANG TILL BORDET


FANNY OCH BUBBE IGEN

FANNY OCH BUBBE IGEN


BUBBE OCH FANNY BUSAR

BUBBE OCH FANNY


FANNY BUSAR!

Visst verkar hon ha underbart roligt!!!

Lägg märke till hennes glittriga strumpbyxor. Så coola!!!


Visst har jag hittat underbar påskduk och påskservetter!!!

FANNY BUSAR!


FANNY IGEN!

Ni måste ju få se hur glad Fanny kan vara närhon busar!

FANNY IGEN!


JAG OCH FANNY

Här har jag fått låna ett underbart charmtroll, Fanny.  Hon är dotter till Mattias och Anne-Marie. Hon blev ett år i mitten av januari. Så underbart charmig och glad!

JAG OCH FANNY


KICKI - MIN ABSOLUTA FAVORIT

Kicki är en av mina absolut bästa vänner.  En underbart varm och omtänksam människa som också har en helt undert bitchig humor!

KICKI - MIN ABSOLUTA FAVORIT


CAMILLA

Borde ha använt rödögonsreduktionsfunktionen på kameran, men se det glömde jag!

CAMILLA


KURT

Genom Kicki har jag lärt känna Kurt och Camilla. Två helt underbara människor som bor strax utanför Arjeplog. Kurrt är finurligt rolig när man lär känna honom bättre. Hans enda negativa sida är att han avskyr Karaoke!

Kurt är en verklig norrlänning på många sätt. Allt det där som jag själv inte är. Naturmänniska som gillar jakt och fiske. Dessutom jobbar han i skogen! Det är macho!

KURT


LINDA IGEN

Förresten...

Vad tycker ni om mina kökstapeter?`

LINDA IGEN


LINDA JANSSON

linda är en helt underbar kompis. Hon är tillsammans med Andreas som ocksp är en underbar människa. Synd bara att de flyttar till sommaren!!!

LINDA JANSSON


EN MER NORMAL ANDREAS

Inte så trött som han ser ut på bilden.

EN MER NORMAL ANDREAS


FÖDELSEDAGSFESTEN - ANDREAS

En inte helt smickrande men kul bild! Från en underbart kul fest!

Andreas Duveskog


MATEN BLEV UNDERBAR

Måste bara få skryta lite över hur bra maten blev. 

Soppan blev mycket bättre den här gången än förra gången jag gjorde den. Det måste berott på att jag nu tillsatte både vitvin och vitlök. Det blev pricken över i! I soppan tillsatte jag smulad torkad Sxhwarzwaldkskinka och sedan så dekorerades soppan med flarn av torkad skinka.

Köttet blev kanongott. Hade späckat det med torkade aprikoser, torkade päron, katrinplommon och torkade äpplen, sedan kryddade jag med vitpeppar och rosmarin och sedan täcktes den med Schwarzwaldskinka. Till köttet gjorde en rosmarinsky till det på färsk rosmarin, portvin, honung, lök, vitlök och oxfond. Till det serverade jag en dijonkryddad rotfruktsgratäng med potatis, plasternacka, morot och svartrot.

Till efterrätt gjorde jag Pannacotta som smaksattes med hallon- och rabarbermarmelad. Sedan serverade jag den med vaniljyghurt!

KAJSA OCH HENNES BROR ROFFE

Kom förbi och grattade när de andra gått. Kajsa är en av mina absoluta favoriter. Känns tyvärr som om vi kommit ifrån varandra sen jag lämnade Öbergaskolan. Skulle gärna umgås mer med henne!

NU HAR GÄSTERNA GÅTT

Och vi har haft en underbart rolig kväll. Maten blev kanonlyckad, men vi blev så mätta att vi glömde äta tårta! Sedan spelade vi Buzz (ett musikfrågesportspel till Playstation2) i flera timmar. Jag och Andreas kom sist varje gång:-( Mattias och Linda vanna med superbred mariginal varje gång! De var ursäkra!

MÅSTE TA TAG I MIDDAGEN NU!!!

Nu finns ingen återvändo. Måste dra igång nu! Annars hinner nog inte Pannacottan stelna!

BLOMSTERDEKORATION

Har gjort en bordsdekoration till middagsbordet ikväll. Den består av påskliljor och blåbärsris. Får ta och fota den och lägga upp bild imorgon!


HOPPAS DET BLIR EN LYCKAD KVÄLL

Jag hoppas att det kommer att bli en lyckad kväll. Skulle vara kul med Karaoke men både Mattias och Kurt tycker det är trist. Så jag vet inte om det blir. Jag har i alla fall plockat ihop för det!


KVÄLLENS MENY

Förrätt:
Mandelpotatissoppa med flarn av ugnstorkad Schwarzwaldskinka 

Varmrätt:
Helstekt rosmarinkryddad fläskkarré med rosmarin- och portvinssky serverad med dijondoftande rotfruktsgratäng

Efterrätt:
Hallon- och rabarberpannacotta med vaniljyoghurt

Till kaffet:
Marängtårta med jordgubbar


HÄR HITTAR NI ALLA BIDRAG I ÅRETS EUROVISION

På denna sida finns alla mp3-filer och nästan alla videoversioner av årets bidrag.

CYPERN - EN VACKER BALLAD OCH EN VACKER SÅNGERSKA

Cypern kommer att göra mycket bra ifrån sig i årets Eurovision. En vacker ballad. En vacker sångerska. En otroligt vacker klänning! Tre bra ingredienser...

Trots allt detta positiva så är Grekland avsevärt mycket starkare! Annette Artani når inte upp till Anna Vissis höjder!

Här kan ni se och lyssna till Cyperns bidrag!

UNDERBAR KRISTALLKRONA

Den här kristallkronan har jag beställt till mitt sovrum. Den är ändå vackrare i verkligheten :-)

kristallkrona


VART TAR TIDEN VÄGEN?

Jag måste var en enorm tidsoptimist, privat alltså, för jag hamnar alltid i det läget  att jag måste stressa. Ska ha mina kompisar på middag klockan sex, och visserligen har jag fyra timmar på mig, men det blir nog stressigt till slut ändå. Tur att det är städat redan.


GRATTISMAIL FRÅN SOFIA OCH OLOV

Jag blev verkligen glad när det damp ner ett grattismail i mailkorgen från Sofia och Olov

hits