Inslag i Norrbottensradion om avgångsvederlagserbjudandet

I gårdagens Norrbottensnytt sändes ett inslag om erbjudande om avgångsvederlag till anställda över 62 år. Detta erbjudande gick ut till alla anställda över 62 år trots att det rörde sig om långt fler personer än vi har övertaliga i kommunen.

Ett 20-tal medarbetare fick förfrågan om det fanns intresse att sluta i förtid för att på så sätt bereda plats för yngre anställda att få behålla sin anställning. Sex personer anmälde sitt intresse och kommunstyrelsen ska nu ta ställning till vilka som kan beviljas avgångsvederlag utifrån övertalighet.

Min bedömning är att övertaligheten rör sig om någonstans mellan 2-4 personer och då främst inom skolans område pga minskande elevtal.

Det kan pga inslagets klippning framstå som om vi skulle ha en övertalighet på 20 personer men så är absolut inte fallet. Övertaligheten beror inte heller på låga pensionsavgångar vilket man kunde tolka inslaget som utan jag fick frågan hur vi kan gå ut med ett sådant här erbjudande när många andra kommuner har problem med att ersätta de som går i pension och där kom mitt svar in kring att vi har låga pensionsavgångar de närmaste åren och därför inte har samma problem som många andra.

Det är inte lätt att få till det rätt när frågorna som ställs inte kommer med i inslaget. Då kan allt ryckas ur sitt sammanhang.

BESÖK HOS DE ANSTÄLLDA PÅ EDB

Idag har jag, kommunchefen och ekonomichefen  varit på besök ute på EDB för att träffa de anställda och för att informera dem om hur kommunen arbetar med att hitta ersättningsjobb. Jag har också klargjort att vi från kommunens sida har full förståelse för alla som tackar ja till flytterbjudandet utifrån den personliga situationen, men att vi från kommunens sida ser varje utflyttad som en enorm förlust. Det är därför vår ambition att hitta ersättningsjobb så att alla ska kunna stanna kvar i kommunen.

Det är otroligt svårt att sätta sig in i  de anställdas upplevelse av situationen men jag kan bara tänka mig utifrån hur jag själv har reagerat hur fruktansvärt det måste vara och hur utlämnade de måste känna sig. Jag har haft svårt att somna de här nätterna efter beskedet och det är den här frågan som snurrar i huvudet hela tiden.

Samtidigt får inte vi som Arjeplogare deppa ihop, utan vi måste reda ut den här situationen så att den positiva utvecklingen kan fortsätta. Ger vi upp så finns inte möjligheterna att skapa en bättre morgondag.

SKRIVELSER MED BEGÄRAN OM UPPVAKTNINGAR

Här nedan i de påföljande inläggen hittar ni de skrivelser som vi i tisdags beslutade om att skicka in till regeringen och till ett antal myndigheter med anledning av chockbeskedet om flytten av EDB:s verksamhet.

SKRIVELSEN TILL REGERINGEN

Detta är den skrivelse som gick in till Näringsdepartementet och dess departementschef Maud Olofsson i tisdags eftermiddag med begäran om en skyndsam uppvaktning. Centerpartiet har via sina kanaler in på departementet gjort allt vad de kan för att bana väg för en snabb uppvaktning. Det är skönt att i sådan här lägen veta att alla gör allt vad de kan. Min utgångspunkt är att det är självklart att Centern och Folkpartiet deltar i själva uppvaktningen eftersom de ingår i regeringen.

Arjeplogs kommun har idag på morgonen informerats av ledningen för det privata företaget EDB, vilket har en inscanningsverksamhet etablerad i kommunen, att de avser att flytta sin verksamhet från Arjeplog till Stockholm utifrån försämrad lönsamhet framförallt p.g.a. konkurrenssituationen. Vidare har situationen påskyndats p.g.a. diverse serviceproblem med exempelvis sena postleveranser. Såväl kommunen, länsstyrelsen som Glesbygdsverket har aktivt jobbat med att lösa problemen med de sena postleveranserna men det har dessvärre varit omöjligt att få tillstånd en lösning på problemet. Detta har påskyndat företagsledningens beslut om flytt av verksamheten. 

En flytt av EDB:s verksamhet från kommunen innebär att vi förlorar 43 fasta årsarbeten samt ett antal timanställningar, totalt ett femtiotal arbetstillfällen, vilket för många kan låta som ett litet antal. Om man jämför detta med Luleå kommun skulle detta motsvara drygt 1 000 fasta årsarbeten och totalt närmare 1 200 arbetstilfällen. Om man istället jämför med Stockholms kommun blir talen svindlande 10 700 fasta årsarbeten och 12 400 arbetstillfällen. I stor-Stockholm skulle det innebära 26200 fasta årsarbeten och totalt 30 400 arbetstillfällen. 

Konsekvenserna för Arjeplogs kommun med den lilla befolkning vi har blir således enorma, med en fördubblad  öppen arbetslöshet som trolig följd samt stora risker för hög utflyttning.  

Särskilt oroande är de stora effekter detta skulle få på ungdomarnas möjlighet att ta sig in på den öppna arbetsmarknaden. Den öppna ungdomsarbetslösheten riskerar att stiga drastiskt eftersom många ungdomar fått sin första t.v.-anställning hos EDB, och arbetsmarknaden för ungdomar i övrigt är mycket svag. 

En förlust av så många arbetstillfällen inom privat sektor riskerar synnerligen att stjälpa den positiva utveckling som Arjeplogs kommun befunnit sig i. EDB är den största privata arbetsgivaren om man ser till arbetstillfällen som sträcker sig över hela året. Särskilt besvärande är det faktum att det rör sig om årsarbeten i en kommun som i övrigt har stora problem med säsongsbetonad arbetsmarknad. 

Arjeplog är en ort med få jobb av denna art och problemen med att skaffa fram ersättningsjobb kommer att bli problematiska. Möjliga etableringar skulle kunna vara Försäkringskassan, utökning av Nuteks verksamhet i kommunen och Vägverkets eventuella hantering av trängselavgifter. Kommunen kommer därför även att begära uppvaktning hos Försäkringskassan, Nutek och Vägverket. Det är av största vikt att vi med ministern får möjlighet att diskutera det uppkomna läget.

Med anledning av detta för oss så bekymmersamma läge begär vi om en ytterst skyndsam uppvaktning i ärendet hos ministern.

Med önskemål om en skyndsam handläggning  

Bengt-Urban Fransson                     
Kommunstyrelsens ordförande

Bo Wallin
Kommunchef

ANGÅENDE ETABLERING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS VERKSAMHETER

Denna skrivelse skickades i tisdags till Försäkringskassans ledning.

Arjeplogs kommun har idag på morgonen informerats av ledningen för det privata företaget EDB, vilket har en inscanningsverksamhet etablerad i kommunen, att de avser att flytta sin verksamhet från Arjeplog till Stockholm. EDB är kommunens största privata arbetsgivare om man ser till fasta årsarbeten.

En flytt av EDB:s verksamhet från kommunen innebär att vi förlorar 43 fasta årsarbeten samt ett antal timanställningar, totalt ett femtiotal arbetstillfällen, vilket för många kan låta som ett litet antal. Om man jämför detta med Luleå kommun skulle detta innebära drygt 1 000 fasta årsarbeten och totalt närmare 1 200 arbetstilfällen. Om man istället jämför med Stockholms kommun blir talen svindlande 10 700 fasta årsarbeten och 12 400 arbetstillfällen. I stor-Stockholm skulle det innebära 26200 fasta årsarbeten och totalt 30 400 arbetstillfällen.

Konsekvenserna för Arjeplogs kommun blir således enorma, med en fördubblad öppen arbetslöshet som trolig följd samt stora risker för hög utflyttning. Samtidigt innebär det att för Försäkringskassans del en god tillgång till arbetskraft samt att lämpliga lokaler finns tillgängliga inom mycket kort tid. Därutöver visar de tidigare etableringarna av såväl Nutek som Bilregistret att vi kan erbjuda mycket lojal och stabil arbetskraft vilket leder till låg personal- omsättning samt en kompetent arbetskraft. Detta skulle möjliggöra en snabb, smidig och lyckad etablering i kommunen.

Arjeplog är en ort med få jobb av den art ni kan erbjuda och som vi till stor del nu förlorar, och problemen med att skaffa fram ersättningsjobb kommer att bli mycket problematiska. De arbetstillfällen som skulle bli aktuella om ni etablerar er här i kommunen skulle fylla det tomrum som nu uppstår.

Med anledning av det nu uppkomna extremt kritiska läget för kommunen är det av största vikt att vi snarast får möjlighet att träffa Försäkringskassans ledning för att lägga fram vår sak.

Med vänliga hälsningar

Bengt-Urban Fransson   
Kommunstyrelsens ordförande   

Bo Wallin
Kommunchef

ANGÅENDE HANTERINGEN AV EVENTUELLA TRÄNGSELAVGIFTER

Detta är den skrivelse vi i tisdags eftermiddag skickade till Vägverket med anledning av EDB:s besked.

Arjeplogs kommun har idag på morgonen informerats av ledningen för det privata företaget EDB, vilket har en inscanningsverksamhet etablerad i kommunen, att de avser att flytta sin verksamhet från Arjeplog till Stockholm. EDB är kommunens största privata arbetsgivare om man ser till fasta årsarbeten.

En flytt av EDB:s verksamhet från kommunen innebär att vi förlorar 43 fasta årsarbeten samt ett antal timanställningar, totalt ett femtiotal arbetstillfällen, vilket för många kan låta som ett litet antal. Om man jämför detta med Luleå kommun skulle detta innebära drygt 1 000 fasta årsarbeten och totalt närmare 1 200 arbetstilfällen. Om man istället jämför med Stockholms kommun blir talen svindlande 10 700 fasta årsarbeten och 12 400 arbetstillfällen. I stor-Stockholm skulle det innebära 26200 fasta årsarbeten och totalt 30 400 arbetstillfällen.

Konsekvenserna för Arjeplogs kommun blir således enorma, med en fördubblad öppen arbetslöshet som trolig följd samt stora risker för hög utflyttning, och det är med anledning av detta vi nu tillskriver er med anledning av er eventuella hantering av trängselavgifter i Stockholm.

För Vägverkets del innebär nedläggningen av EDB en god tillgång till arbetskraft samt att lämpliga lokaler finns tillgängliga inom mycket kort tid. Därutöver visar de tidigare etableringarna att vi kan erbjuda mycket lojal och stabil arbetskraft vilket leder till låg personalomsättning samt också tillgång till kompetent arbetskraft. Detta skulle möjliggöra en snabb, smidig och lyckad etablering i kommunen.

Arjeplog är en ort med få jobb av den art ni kan erbjuda och som vi till stor del nu förlorar, och problemen med att skaffa fram ersättningsjobb kommer att bli mycket problematiska. De arbetstillfällen som skulle bli aktuella om ni utökar er verksamhet här i kommunen skulle fylla det tomrum som nu uppstår.

Med anledning av det nu uppkomna extremt kritiska läget för kommunen är det av största vikt att vi snarast får möjlighet att träffa Vägverkets ledning för att lägga fram vår sak.

Med vänliga hälsningar

Bengt-Urban Fransson 
Kommunstyrelsens ordförande

Bo Wallin
Kommunchef

Skrivelsen till NUTEK

Här är skrivelsen vi skickade till NUTEK i tisdags.

ANGÅENDE MÖJLIGHETERNA ATT UTVECKLA VERKSAMHETEN I ARJEPLOG

Arjeplogs kommun har idag på morgonen informerats av ledningen för det privata företaget EDB, vilket har en inscanningsverksamhet etablerad i kommunen, att de avser att flytta sin verksamhet från Arjeplog till Stockholm. EDB är kommunens största privata arbetsgivare om man ser till fasta årsarbeten. 

En flytt av EDB:s verksamhet från kommunen innebär att vi förlorar 43 fasta årsarbeten samt ett antal timanställningar, totalt ett femtiotal arbetstillfällen, vilket för många kan låta som ett litet antal. Om man jämför detta med Luleå kommun skulle detta innebära drygt 1 000 fasta årsarbeten och totalt närmare 1 200 arbetstilfällen. Om man istället jämför med Stockholms kommun blir talen svindlande 10 700 fasta årsarbeten och 12 400 arbetstillfällen. I stor-Stockholm skulle det innebära 26200 fasta årsarbeten och totalt 30 400 arbetstillfällen. 

Konsekvenserna för Arjeplogs kommun blir således enorma, med en fördubblad öppen arbetslöshet som trolig följd samt stora risker för hög utflyttning, och det är med anledning av detta vi nu tillskriver er för att efterhöra möjligheterna att utveckla verksamheten i Arjeplog och lokalisera fler arbetsuppgifter till kommunen. 

Arjeplog är en ort med få jobb av den art ni kan erbjuda och som vi till stor del nu förlorar, och problemen med att skaffa fram ersättningsjobb kommer att bli mycket problematiska. De arbetstillfällen som skulle bli aktuella om ni utökar er verksamhet här i kommunen skulle vara ett mycket gott tillskott till den lokala arbetsmarknaden. 

Med anledning av det nu uppkomna extremt kritiska läget för kommunen är det av största vikt att vi snarast får möjlighet att träffa Nuteks ledning för att lägga fram vår sak. 

Med vänliga hälsningar   

Bengt-Urban Fransson 
Kommunstyrelsens ordförande                  

Bo Wallin
Kommunchef

Chockbeskedet från EDB (fd Datarutin)

Företagsledningen vid EDB ( före detta Datarutin), meddelade igår morse (tisdag)kommunledningen att man kommer att upphöra med verksamheten i Arjeplog. Totalt berörs 47 anställda och man beräknar att nedläggningen kommer att vara total från september 2007. Samtliga anställda i Arjeplog kommer att erbjudas arbete i Stockholm.

Kommunledningen har kontakt med Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Länsarbetsnämnden och håller på att sätta samman en skrivelse till regeringen om en omedelbar uppvaktning av Maud Olofsson, dessutom kommer en krisgrupp i kommunen att bildas, allt för att snabbt få igång en process för att minimera följderna av beslutet.

Den krisgrupp som bildades består av:
1 repr från varje parti
Kommunchefen
Ekonomichefen
Näringslivsbolagets VD
En repr från Företagarna inbjuds
Arbetsförmedlingens chef

Dessutom kontaktades igår Per-Ola Eriksson och vi kommer att bilda en arbetsgrupp tillsammans med honom också. Detta är inte färdig planerat än.

Under gårdagen skickades skrivelser till Regeringen, Försäkringskassan, Vägverket och Nutek med begäran om uppvaktningar i olika frågor utifrån den nu uppkomna situationen.

Måste bara säga att gårdagen var den tyngsta under hela min kommunalrådstid och jag hade enorma problem att sova inatt. Då kan man ju bara tänka sig hur de direkt berörda hade det. Det går bara inte att sätta sig in i deras situation.

Återkommer senare med skrivelserna. Sitter lite tight just nu.

ÄNTLIGEN FINALDAGS!

DÅ ÄR VI FRAMME VID AVGÖRANDET I GLOBEN!

Efter sex långa veckor med delfinaler och Andra chansen så är det nu äntligen dags för det som verkligen räknas, nämligen finalen. Och till skillnad från de övriga lördagaren är det nu allt eller inget som gäller. Det är vinna eller försvinna ur ESC-sagan för i år som gäller. För musikaliskt och på hitlistorna och i radio kommer många av dessa låtar att leva vidare längre än till i maj när ESC-2007 tar slut.

1. A little bit of love, Andreas Johnson

++++

Okej, låten blir bättre för var gång man hör den men jag kan fortfarande inte komma undan att jag tycker låten är tråkig. Den passerar revy när jag lyssnar på skivan och den fårmig inte att bli varm och glad inombords. Utan Andreas Johnson hade låten stått sig helt slätt i konkurrensen men har tar den nog upp på övre halvan i resultatlistan.

2. För att du finns, Sonja Aldén

+++++

Här kommer kvällens höjdpunkt på många sätt. En underbar låt och ett fantastiskt framförande. Gör hon ett lika bra framträdande som i Nyköping kan den här hamna hur högt som helst! Det här skulle kunna hålla långt i Helsingfors. Helt klart!

3. Samba sambero, Anna Book

+++

Tyvärr Anna, ikväll räcker inte det här särskilt långt. Kommer nog att hamna i bottenskiktet. Men det är härligt med vilken glädje låten framförs. Man blir glad i alla fall.

4. When the night comes falling, Sebastian

++++

Låten är helt okej men Sebastians framträdande stör mig. Han känns oinspirerad och kylig och når inte fram till mitt hjärta i alla fall. Egentligen är denna låt bättre än Andreas Johnsons men faller på ett sämre helhetsintryck.

5. Trying to recall, Marie Lindberg

+

Jag förstår fortfarande inte vad den här låten har i globen att göra. Det är bara urtrist. Orkar inte koncentrera mig på att lyssna hela låten ut och den lämnar absolut inga spår hos mig. Slutar nånstans på nedre halvans övre del, tack vare Askungerösterna. Borde hamna sist!

6. Cara mia, Måns Zelmerlöv

+++++

Är det någon förutom Sonja som ska kunna utmana The Ark på allvar så är det Måns. Det är en låt vars refräng är lika smittsam som vinterkräksjukan och som dessutom lyckas hålla sig kvar. Det är ett nummer som förmedlar energi och glädje och som skulle fungera utmärkt i Helsingfors. Jag blir riktigt glad varje gång jag hör den!

7. Jag tror på människan, Tommy Nilsson

+++

Det här har vi hört Tommy göra förut, med den skillnaden att då var det nytt och fräscht. Idag känns det som en helt okej fläkt från förr men som inte skapar särskilt stora känslomässiga svallvågor och inte ritar annat än lätta spår i sanden som utplånas av minsta våg som når land. Tyvärr finns risken för en jumboplacering för herr Nilsson i år.

8. Vågar du, vågar jag, Sanna Nielsen

+++++

Den här sången växer och växer och växer för varje gång jag hör den. Sanna är ett utmärkt artistval till denna låt som hon verkligen har förmågan att ta fram varje kvalitet ur. Hon lyfter låten på ett helt fantastiskt sätt och har förmågan att se ut som om hon njuter av varje sekund under hela låten. Och sedan är uppbyggnaden magisk på så sätt att låten växer precis hela tiden fram till sluttonen. Den här kan skrälla!

9. I remember love, Sarah Dawn Finer

++++

Jojo, den här låten är utmärkt och Sarah är en fantastisk artist. Det är en otroligt vacker ballad med otroliga kvalitéer men det känns ändå som om pricken över i saknas. Denna låt skulle ha tagit hem en promenadseger i vilken medelhavsfinal som helst men kommer inte räcka hela vägen fram här. Men i Helsingfors skulle den funka.

10. The worrying kind, the Ark

+++++

Här finns allt! Glädje, värme, distans, humor, musikaliska kvalitéer, en intressant grupp och ett fantastiskt framträdande. Det här gör mig supervarm och bara innerligt glad från första tonen. The Ark måste bara vinna! Så är det!
Hur går det då ikväll?


Ska jag tippa hur jag tror det går så blir tipset:

1. The ark
2. Måns Zelmerlöv
3. Andreas Johnson
4. Sonja Aldén
5. Sebastian
6. Sanna Nielsen
7. Sarah Dawn Finer
8. Marie Lindberg
9. Anna Book
10. Tommy Nilsson

Ska jag lista efter hjärtat så blir listan:

1. The Ark
2. Sonja Aldén
3. Måns Zelmerlöv
4. Sanna Nielsen
5. Sarah Dawn Finer
6. Sebastian
7. Andreas Johnson
8. Anna Book
9. Tommy Nilsson
10. Marie Lindberg

ANDRA CHANSEN - SVÅRT ATT TIPPA MEN SPÄNNANDE

ANDRA CHANSEN - DUELLERNAS AFTON


Så är det äntligen dags för Andra chansen, i nytt format och äntligen mer spännande än förr. I år är det cupformat i Andra chansen och det är det som skänker hela anrättningen sting. Det är kamp sång mot sång, artist mot artist och framförande mot framförande.

DUELL 1

Elin Lanto med Money mot Jessica Andersson med Kom

Här är en av kvällens jämnaste och mest ovissa dueller. Mitt hjärtas röst säger med enorm intensitet Elin men mitt förnuft säger mig att Jessica nog kan ta hem den här duellen. Elins nya scenkläder är urläckra och hon gör ett säkert intryck på scenen, men Jessica är rutinerad och säker. Låtmässigt är Elins låt betydligt mer intressant än Jessicas som jag tycker är nog så kylig.

DUELL 2

Jimmy Jansson med Amanda mot Sanna Nielsen med Vågar du, vågar jag

Den här duellen tycker jag är solklar. Sanna vinner på knock i första ronden. Hon är en gudinna på scen och har kvällens mesta schlager och det tror jag kommer fälla avgörandet här. Jimmy charmar säkert alla flickhjärtan men jag tror inte det räcker hela vägen fram. Rent personligt så upplever jag hela hans framträdande som krystat och hysteriskt. Sannas röst som för övrigt passar låten utmärkt lyfter helheten till himmelska höjder. Jag tror hon, tack vare den ultimata lottningen, tar sig hela vägen till Globen.

DUELL 3

Uno&Irma med Godmorgon mot Sonja Aldén med För att du finns

Även i denna duell borde utgången vara solklar. Sonja aldéns mäktiga och innerliga ballad borde sopa banan med Uno&Irmas lätta radiopop. Hennes mäktiga scennärvaro och förmåga att gå igenom kamerorna borde också hjälpa till en hel del. Man får hoppas att inledningen för Sonja blir mindre nervös ikväll så att hon sätter låten från första sekund. Det smärtar mig som djup Nanne-fan att säga att jag tror att Sonja blir kvällens andra Globenresenär. Efter utslagningen av Uno&Irma så ror hon nog hem nästa duell också.

DUELL 4

Nanne Grönvall med Jag måste kyssa dig mot Magnus Uggla med För kung och fosterland

Detta är kvällens mest ultimata rysare. Två folkkära artister med starka låtar. Hur ska det sluta? Ja det är minst sagt svårt att förutspå. Nannes byte av scenkläder tillför något extra och hon är en fighter ut i fingerspetsarna medan Ugglas coola attityd är hans stora tillgång. Att folk nu har chansen att få höra låtarna igen tror jag talar till Nannes fördel. Den låten är inte lika direkt som Magnus Ugglas. Skulle jag sätta allt på spel och gissa så väger det över till Nannes fördel men sedan kommer det inte att räcka mot Sonja i slutet. Tack vare en mardrömslottning så får Nanne se 2007 års schlageräventyr ta slut ikväll. Och mitt hjärta gråter.

SEMIFINALDUELL 1

Om det nu skulle gå som jag tror:
Jessica Andersson med Kom mot Sanna Nielsen med Vågar du, vågar jag

Då vinner Sanna klart. En stark schlager med attityd i framförandet mot en blek Jessica Andersson med svag låt räcker till seger för Sanna.

SEMIFINALDUELL 2

Om det nu skulle gå som jag tror, och i det här fallet också vill, så att semifinalduellen ser ut så här:
Sonja Aldén med För att du finns mot Nanne med Jag måste kyssa dig

Med den enormt starka balladtrend som genomsyrat årets tävling och den urstarka ballad som Sonja har så tror jag att det kommer att knäcka Nanne i denna superduell i kväll. Jag hade önskat att de vore på varsin halva av duellfältet så att de båda kunnat gå vidare. Detta är kvällens moraliska Globenresenärer. Men så kan det ju inte bli. Mitt hjärta lider med Nanne. Verkligen!

Möte angående reglemente för bygdemedel

Igår hade arbetsgruppen som har ansvar för revideringen av bygdemedelsreglementet sitt första möte. Alf Sundström (fp), André Karlberg (v), Ulf Ottosson (c) och jag deltog. Ingemar Marklund (mp) hade förhinder att delta. Mötet var mycket givande och efter nästa möte på onsdag hoppas vi vara klara med vårt förslag.

Vi har också ansvaret för att revidera näringslivsnämndens reglemente  och även detta arbete är i stort sett avklarat.

hits