Utvecklingsgruppens möte igår

Kommunens utvecklingsgrupp hade möte igår. Huvudpunkten för mötet var att Eva Quist redovisade vilka synpunkter vi fått in under sommaren och hösten kring Tillväxtprogrammet. Det var ett intressant material som hon presenterade och som ska ligga till grund för det fortsatta arbetet.

Vid mötet diskuterades hur arbetet ska gå vidare och en mindre arbetsgrupp bestående av Eva Quist, Ulf Ottosson, Kristina Sjögren och Hans Sundell skulle jobba fram ett material till nästa möte den 14/11.

Vid mötet utsågs också jury för Slogantävlingen. Sammankallande i denna blir Hans Sundell. Från politikerhåll utsågs Kristina Sjögren och Ulf Ottosson. Dessa ska kompletteras med två ungdomar, och dessutom en med kulturanknytning och en med näringslivsanknytning/marknadsföringsanknytning.

Styrelsemöte med Arjeplog-Lappland AB

Nu i eftermiddag ska jag på styrelsemöte i ALBAB.

På dagorningen står:

Affärsplanen

Projektplanen "Polcirkeln levererar" 2008-2010 (Vilket är ett nytt EU-projekt som man hoppas få igenom)

Medlemsvård - hur gör vi?

Arjeplog-Lappland AB är turistbolaget som kommunen är minoritetsägare i. Bolaget ägs i övrigt av privata företag främst i Arjeplog, men det finns även några medlemsföretag i Arvidsjaur.


Möte med landstinget

Imorgon jag ska jag och Elisabetn Bramfeldt (v) tillsammans med representanter för övriga KSAU i Norrbottenskommunerna träffa företrädare för landstinget. Detta är ett återkommande arrangemang och imorgon ska va ibl.a diskutera ägarstyrning och jag tror även att hemsjukvården skulle upp till diskussion.

MÖTE MED VATTENREGLERINGSFÖRETAGET

Idag har jag, Mats Björk, Lars-Gunnar Burman och Peter Manner (Arvidsjaurs kommun) träffat vattenregleringsföretaget för att diskutera vattendomar och den slutreglering som ska göras i Miljödomstolen.

Det var ett möte som handlade mest om tappningsnivåer, fiskevårdsåtgärder, dämningsnivåer etc. Diskussionerna gällde bl.a Arjeplogsströmmarna, Bergnäsälven, Hornavan, och Jäckviken.


BUDGETMÖTE KOMMUNSTYRELSEN 29/10

Idag har vi haft kommunstyrelsebehandling av budgetn för 2008. Det har skett i stort samförstånd med voteringar på smärre punkter.

På investeringssidan gällde det investering i fotbollsplan där Centern och Vänsterpartiet ville satsa 2 miljoner kronor ur bygdemedel, 150 000kr ur investeringsbudgeten, 350 000kr i tänkta bidrag från Fotbollsförbundet och 500 000kr som kommunen erhåller från Skellefteå Kraft för 2008 års skyltning kring Vindkraftsetableringen.  S och FP vill att KFU-nämnden ska ta fram en utvecklingsplan för fritidsområdet med plan för hur de 1,5 miljoner kronor som vi erhåller från Skellefteå Kraft för åren 2009-2011 ska användas på fritidssidan. Dessutom är en fråga som ska prövas den 5/11 vid nästa KS, nämligen om Drottninggatan ska rätas out för att bereda fler parkeringsplatser.

På driftssidan gällde voteringarna driftsbidraget till Silvermuséet som Vänsterpartiet vill sänka med 350 000kr, heltidserbjudande till alla anställda samt 17 000kr i lägsta lön för alla anställda. När det gäller lägsta lön så konstatera S+FP+C att detta kommer ske avtalsvägen den 1/1-08, dvs nån vecka efter det att Vänsterpartiets förslag och då föredrar vi att respektera den uppgörelse som arbetsmarknadens parter slutit.

I övrigt fattades besluten om budgetförslaget i stor samstämmighet!

Skeutvägen

Kommunstyrelsens arbetsutskott är mycket negativ till en stängning av Skeutvägen. Orsakerna bakom detta är vägens betydelse för allmänheten och det rörliga friluftslivet. Det är ett attraktivt rekreationsområde som ligger i nära anslutning till samhället. En annan orsak är att en av de kommunala vedgårdarna ligger där och det skulle begränsa möjligheterna för de som hyr vedplats att ha tillgång till sin vedplats.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 26/10

Idag har vi haft arbetsutskottsmöte inför Kommunstyrelsen den 5/11 samt näringslivsnämndsmöte.

De ärenden som behandlats idag är:Näringslivsnämnden                                                                                                    Sida

  1. 

Val av justerare samt tid och plats för justering
  2.

Bidrag för invallning av Bäverholmens Värdshus


2007/225 KS 143

____

  3.

Ansökan om bygdemedel för reparation av pontonbro för snöskotertrafik över Vaukaströmmen


2007/4 KS 143

____

  4.

Delgivningar____

  5.

Information vid sammanträdet  

  

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott                                                                            Sida

  1. 

Val av justerare samt tid och plats för justering
  2.

Kvartalsrapport, januari - september 2007, kommunstyrelsens verksamhetsområde


2007/277 KS 042

____

  3.

Kvartalsrapport, januari - september 2007


2007/278 KS 042

____

  4.

Medfinansiering (Mål-2) till ESIS (Elektronik System - ett regionalt Innovations System)


2007/270 KS 145

____

  5.

Kostnad för förbättrad snöröjning i villakvarteren


2006/324 KS 314

____

  6.

Underhållsåtgärder Stiftelsen Arjeploghus


2007/186 KS 042

____

  7.

Restaurering av tennisbanan vid Sporthallen


2006/231 KS 041

____

  8.

Medel till förstudie av samebykansli för samebyarna inom Arjeplogs kommun

2007/239 KS 820

____

  9.

Bidrag för projektet Inventering av samiska organisationers arkiv


2007/238 KS 869

____

 10.

Skyddsplan för Arjeplogs ytvattentäkt i Hornavan


2006/85 KS 341

____

 11.

Skyddsplan för kommunens grundvattentäkt i Laisvall


2006/84 KS 341

____

 12.

Turistbyråverksamhet


2006/235 KS 041

____

 13.

Begäran om övertagande, av nuvarande turistbyråns lokaler


2007/261 KS 282

____

 14.

Parkeringssituation Tingsbacka


2007/280 KS 315

____

 15.

Sammanställning av bostadsenkät


2007/35 KS 293

____

 16.

Rapport - Arbetsförhållanden vid kommunledningens förvaltning i Arjeplog


2007/55 KS 026

____

 17.

Redovisning av övertid, 2007-01-01 - 2007-06-30: Redovisning från nämnderna


2006/23 KS 020

____

 18.

Utredning av organisation för samordnad teknisk förvaltning


2005/96 KS 055

____

 19.

Utredning köksorganisation


2007/68 KS 293

____

 20.

Flyktingmottagning i Arjeplog - Beskrivning av förutsättningar


2007/27 KS 139

____

 21.

Ställningstagande om vindkraft på Uljabuouda, andelslösning


2001/401 KS 879

____

 22.

Ny bolagsordning och konsortialavtal för det kommun- och landstingsägda bolaget Länstrafiken i Norrbotten AB


2007/177 KS 106

____

 23.

Fullmakt att föra kommunens talan i Stornorrforsmålet


2007/128 KS 

____

 24.

Samråd i skoterfrågor i Arjeplogs kommun


2007/178 KS 519

____

 25.

Telefonpolicy för SAMSA


2006/158 KS 106

____

 26.

Servicegarantier


2007/219 KS 041

____

 27.

Avräkningsperiod för sparad kompledighet


2007/281 KS 021

____

 28.

Stängning av Skeutvägen


2007/282 KS 318

____

 29.

Motion - Breddning av Drottninggatan

2007/66 KS 311

____

 30.

Motion - Konstgräsplan


2006/326 KS 337

____

 31.

Utbildning i Stress och Konflikthantering för kommunals medlemmar


2007/246 KS 027

____

 32.

Remiss - Åtgärdsprogram för fjällräv


2007/269 KS 434

____

 33.

Remiss - Begäran om synpunkter angående förslag till Program för regional kulturmiljöövervakning i Norrbottens län


2007/251 KS 871

____

 34.

Remiss - Betänkandena Hamnstrategi - strategiska hamnnoder i det svenska godstransportsystemet (SOU 2007:58) och Strategiska godsnoder i det svenska transportsystemet (SOU 2007:59)


2007/274 KS 559

____

 35.

Remiss - Banverkets rapport " Ett strategiskt nät av kombiterminaler (SOU 2007:59)


2007/273 KS 537

____

 36.

Information
 37.

Remiss - SOU 2007:72 Kommunal kompetens i utveckling


2007/285 KS 100

____

 38.

Remiss - Betänkandet Utjämning av kommunernas LSS-kostnader - översyn och förslag (SOU 2007:62)


2007/286 KS 700

____

 39

Miljödomstolsmål - Nytt kraftverk i Skellefteåälven vid Kvarnbo, Arjeplogs kommun


2007/288 KS 371

____


Bengt-Urban Fransson

Lena Sundström

Ordförande

Sekreterare


Artikel om överviktsoperationen

Idag hade Piteå-Tidningen en stor artikel som uppföljning kring min överviktsoperation. Artikeln hittar ni här!

Lugnad vad gäller BST-lokalens placering

Efter genomgång från tekniska kontorets personal av läget har jag fått information att byggnadens placering blir i enlighet med de diskussioner och det beslut som fattades - nämligen på hitsidan av det staket som fanns mellan Sporthallsparkeringen och idrottsområdet. Den arbetsyta som behövs under byggtiden är däremot större och det är det som skapat förvirring och upprörda känslor.

Kostnadsfördelningsmodell Länstrafiken

Imorgon är det styrelsemöte i Kommunförbundet Norrbotten och den stora frågan blir förslaget till ny kostnadsfördelnngsmodell. Den nu föreslagna modellen skulle innebära kostnadsökningar på 65% för Arjeplog, dvs över 2 miljoner kronor. Detta kan vi absolut inte acceptera.

Förslaget bygger på att i ett läge med 12 socialdemokratiskt styrda kommuner ska all inomlänslig solidaritet inom kollektivtrafiken avskaffas. Det känns mycket märkligt minst sagt. Och går överhuvudtaget inte att försvara ideologiskt.

När man sedan kryddar förslaget med att Länstrafiken ska ta ansvar för den regionala tågtrafiken till Gällivare/Kiruna  och denna kostnad ska bäras SOLIDARISKT mellan kommunerna i länet så får min hjärna tuppjuck. Att exempelvis Gällivare dessutom ska få mindre kostnader i framtiden för kollektivtrafik trots de gigantiska förbättringar som ett regionalt ansvar för tågtrafiken skulle kunna innebära kvalitets- och frekvensmässigt gör ju att mitt totala hjärnhaveri får alla kopplingar att sluta fungera.

Det känns minst sagt MÄRKLIGT!

Och inte alls SOCIALDEMOKRATISKT!

Att man sedan hävdar att tidigare modell haft för stora omfördelningar inbyggda.
Det är vi självklart beredda att diskutera. Men att helt avskaffa solidariteten det kan vi aldrig gå med på.

Hur ska man då kunna tro på regiontänkande i framtiden?

Och framförallt: Hur ska vi kunna argumentera för en solidaritet inom landet? Nej då är det bara sluta försvara skatteutjämning och regionalpolitik. För hur ska vi kunna ställa krav på andra om att de ska vara solidariska med oss om vi inte kan vara solidariska med varandra inom länet.

NEJ, NU ÄR DET UPP TILL BEVIS!

BST-lokalernas placering

JAg måste medge att jag hajade till ordentligt imorse när jag skulle simma. Fick nämligen se hur de påbörjat arbetena för BST-lokalerna och det var inte helt som jag väntade mig. De låg mycket längre in mot fotbollsplanerna än jag fått för mig. Skulle den hamna där den verkar hamna enligt markarbetena som påbörjats så känner i alla fall jag mig lurad. 

Det är fler än jag som reagerat och bl.a. Mari-Teres Ögren ringde och var upprörd. Imorgon ska tekniske chefen Mats Björk dit och titta tillsammans med Bernt Rönnqvist.

Som både jag och Mari-Teres förstått så skulle lokalen ligga helt innanför parkeringssidan på det gamla stängslet och nu verkra det som om det hamnar långt inne på det område som låg innanför det gamla stängslet. Detta skulle enligt Mari-Teres inkräkta på den sluttning som finns alldeles utanför Sporthallen och som av förskolan används som pulkbacke.

Jag hoppas verkligen att det löser sig så att lokalen hamnar där den skulle hamna. Så vi slipper bråk om placeringen igen.

ÖPPET HUS PÅ TINGSBACKA

Idag har vi haft Öppet Hus på Tingsbacka. Vi har bjudit på fika, godis och haft en Tipspromenad i Kärnan. Idag har det varit jag och AndréKarlberg från Vänsterpartiet som bemannat Kärnan och imorgon kommer den att bemannas av Elisabeth Bramfeldt  från Vänsterpartiet och Doris Johansson från Centerpartiet. Egentligen skulle Bosse Åberg varit med men han har tyvärr blivit sjuk.

Imorgon är det Öppet Hus i Tingsbacka mellan 9-12  och 13-15.Kom och prata och tala om vad du tycker. Ta en kopp kaffe och ta chansen att vinna något av våra fina priser i Tipspromenaden! Du har också chans att besvara en enkät!

Splittrad dag

Har haft en mycket splittrad men givande dag på många sätt.

Började dagen med morgonsim. Femtonhundra meter så jag är nöjd. Bertil Sundqvist från Nyheter i Norr var där och fotade för ett reportage som ska komma.

Sedan har jag haft möte med webredaktionen. Detta med anledning av arbetet kring kommunens nya hemsida som enligt planeringen ska vara publik vid årsskiftet. Det var ettt mycket konstruktivt och givande möte. Var positivt överraskad när jag gick därifrån.

Senare har jag haft ett möte kring en aktivitet i Stockholm där ett antal norrbottenskommuner ska samverka kring en träff för utflyttade norrbottningar på Nalen i december. Det var också ett effektivt och konstruktivt möte!

Har också hunnit med en träff med skolchef Sofi Sundström för att diskutera "Lärarlyftet".

Hela världen vit

I morse när jag vaknade var det helt vitt ute. Det var också ett övernaturligt vitt ljus som man inte är van vid efter hösten djupsvarta beckmörker. Varje liten kristall reflekterar himlens ljus och blir bländande i sin skönhet.

Nu har det visserligen slutat att snöa men snön ligger ännu kvar på marken.Även om jag inte gillar de här första gångerna när det snöar så är den första snön ändå magisk på nåt sätt. Egentligen är lika snöfall lika magiskt.

Det ser så stillsamt och är nästan utomjordiskt kontemplativt när man ser hur de mjuka, fluffigt ulliga och idag riktigt stora flingorna dalar ner mot marken i en stillsamt virvlande dans. De seglar mot sitt öde i den stora föreningen när de som slingor upphör att existera som individer och uppgår i den stora tillhörigheten snö. Visserligen är de fortfarande enskilda kristaller men dess betydelse är större i enheten snö än som egna kristaller.

Efter snöfallets överväldigande och bländande första grepp om min själ infinner sig den avgrundsdjupa gastkramande insikten om att vintern på ett ytterst påtagligt sätt gjort sitt intrång. Månader av kyla, snö och isande kalla vindar står inför dörren.

Då är det skönt att sluta in sig i sin varma och av stearinljus upplysta kokong och se fram mot advent, glögg, pepparkakor och julens alla glädjeämnen och fröjder.

Utan julen skulle nog vintern vara fullständigt outhärdlig...

Ha en trevlig helg

Jag önskar er alla en riktigt trevlig helg. Njut av ledigheten om ni är lediga och ta vara på allt vad  helgen har att ge!!!

På företagarfikat

Dagens företagarfika blev kanske inte det mest lyckade av dem alla. Det blev enbart diskussioner om skogsvård och skogsbruk och kanske inte ur det mest tillväxtpolitiska perspektiv man kunde önska sig.

Det blev en ganska så konstig diskussion om lokalförvaltning av de statliga skogarna som inte har någon förankring i de diskussioner som förekommer vare sig lokalt, regionalt eller på den statliga nivån.

Sådana diskussioner behövs säkerligen också men vi hamnade på tomgång tyvärr.

Tyvärr blev det också så att många av de som var där inte var delaktiga i diskussionen och såg ointresserade ut, läste tidningen eller pratade om något annat. Och eftersom forumet inte är mitt eller kommunens så kan man ju inte styra vad som händer heller.

Morronsim

Imorse så inledde jag dagen med att simma. Känner mig lite stolt att jag kommit igång så bra. Det blev femtio längder imorse också. Imorse var vi inte så många som simmade. Bara fyra stycken. Men å andra sidan var det ju inte så trångt i bassängen heller.

Inledningstexten till budget 2008

Just nu sitter jag och jobbar med de inledande texterna till det budgetförslag som ska upp till kommunfullmäktige. Det är i dessa texter som inriktningen på budgeten ska förklaras och de övergripande tankegångarna redovisas. Men det är inte lätt att få till det lättläst, informativt och rättvisande!

Eftersnack kan ni se här!

För er som vill göra er en egen bild kring Eftersnack...

Här kan ni se programmet:

http://www.svt.se/svt/road/Classic/shared/mediacenter/player.jsp?d=73745&a=941927

Fick följande mail från Sandra på Eftersnacks redaktion

Tack!
För din medverkan i gårdagens program, vi har fått många reaktioner från folk som sett programmet och som tyckte att det var givande och intressant. Hoppas att du själv kände dig nöjd, du gjorde jättebra i från dig!
mvh
Sandra Warg

Reaktioner efter Eftersnack i TV

Jag kan helt enkelt konstatera att man kan aldrig göra alla nöjda...

De reaktioner jag väntat mig kom som ett brev på posten.
Nog har han annat han borde prioritera. Nog går det bra att sitta i TV i stället för att syssla med sånt som är viktigare. Att jag sedan var med i Radio Norrbotten i morse stack dessa människor i ögonen också.

Att Eftersnack är ett direktsänt program som faktiskt går vid denna sena timme reflekterar man tydligen inte alls över. det är inte så många som vill sitta i möten vid 22.30 tiden en kväll, så undanträngningseffekten är ju enormt stor. Och när Radio Norrbotten insåg att jag ändå var i Luleå och då kunde vara med i deras sändning 06.30.

Men det är ju inte det som det handlar om i grund och botten. Det handlar om att hitta en chans att gnälla. Att Arjeplog nämns i positiva sammanhang spelar uppenbarligen inte någon roll. Det vore säkert bättre att Arjeplog inte syntes alls, så hade man ju det att gnälla om!

Projektet Silverpennan

Idag håller projektet Silverpennan, vilket handlar om att synliggöra de såväl lokala som externa författare som på något sätt skrivit om Arjeplog , bokmässa på Silvermuséet. Detta är ett mycket bra initiativ och bidrar till att göra denna del av Arjeplogs kulturskatter synlig på ett bra sätt. Ikväll hålls dessutom en författarkväll med lokala författare och med Lasse Eriksson från Piteå som speciellt inbjuden gäst.

En annan tanke med projektet är att stimulera ungdomar till eget skrivande. Så projektet handlar inte bara om dokumentation av det som skrivits med anknytning till kommunen utan är också framåtsyftande. Det lyfter projektet ytterligare!

Åter i Arjeplog

Har just återkommit till Arjeplog. Ska nu iväg på invigning av projektet Silverpennan och den bokmässam man håller i samband med det. Därför får jag rapportera från Luleå senare.

Men segt köra hem i morse. Jag var så fruktansvärt trött. Det var en pina helt enkelt. Inte blev det ju bättre när man just skulle komma in i Arjeplog och det varit en bilolycka. Såg ut som om bilen som bärgades hade voltat ordentligt.

Möte med vår utvecklingsledare

Idag har jag haft en träff med vår utvecklingsledare Hans Sundell för att gå igenom hans upplevelser av sin tid här hittills i kommunen. Det är intressant att höra hans reflektioner och hur han utifrån sitt utifrånperspektiv ser på utvecklingsfrågorna i kommunen.

Det känns som om vi gjort en mycket bra rekrytering när vi anställde honom. Han har en massa bra idéer och intressanta infallsvinklar. Jag tror att när han kommer bli helt varm i kläderna blir en riktig tillgång i vårt utvecklingsarbete.  

Lärcentra - en belastning eller tillgång för kommunen?

Den frågan måste man verkligen ställa sig - inte utifrån om frågan är berättigad eller inte. Utan bara för att Lärcentra uppenbarligen blivit en enorm fixering hos en hel radda politiker i vår kommun.

För det kan väl inte vara så att grunden för diskussionen är att man inte begripit att utbildning är en tillväxtfaktor i ett samhälle. Så illa kan jag bara inte i mina vildaste fantasier tro att det är. För då är vi riktigt illa ute i Arjeplog.

Nej, frågan har nog sin grund i något helt annat och som inte har det minsta med utbildning och Lärcentraverksamhet. Nej det handlar nog helt enkelt om helt vanligt smutsigt fult och ohederligt politiskt spel.

Ett spel med tyvärr oerhört höga insatser. Och ett spel med bara förlorare.

Man tänker sig inte det minsta för hur mycket man skadar samhället och dess utveckling genom att kasta in en oskyldig institution i detta ränkspel.

För vad blir effekten? Vi tappar fokus i högskolefrågor och får ägna tiden åt att diskutera dess vara eller inte vara istället för att diskutera hur vi bäst når framgång.

Men vad handlar då spelet om? Jo, för mig står det hela klart. Det gäller att smutskasta mig och då är vad som helst tydligen tillåtet. Nu har man kastat in Mattias på Lärcentra som en bricka i spelet.

Anledningen till att han har en heltid är BARA att han är en kompis till mig.

Men se då på hur diskussionerna gått i budgetberedningen. Vi föreslog i första läget att tjänsten skulle dras ner till en halvtid. Men sedan kom vi fram till att i dagens arbetsmarknadsläge skulle vi inte varsla en enda person om uppsägning. Sitter någon på en tjänst där man inte behövs till 100% ska man delvis omplaceras på ett ställe där man behövs. Effekten blir då att han inte varslas utan ska omplaceras, och förhandlingar ska inledas om detta. Det uppdraget har Bo Wallin fått.

Ibland får jag känslan att de enda som riktigt räknas i den här kommunen är icke-akademiker. Övriga ska man kunna hantera hur som helst. För i diskussionen förs bara vården och omsorgen fram. Till och med skolan hamnar för många under giljotinen verkar det som.

Frågan är då om Lärcentra är en belastning eller tillgång för kommunen. Just nu känns det mest som en belastning utifrån den negativa fixering som finns. Hade jag inte råkat vara ordförande för Akadmi Norr och DESSUTOM tro på att utbildning är en tillväxtfaktor hade jag nog resignerat och givit upp. Men det kan jag inte tillåta mig tyvärr.

Men det mest tragiska är alla som måste fara illa bara för att de känner mig eller umgås med mig. De har inte valt att hamna i den situationen. Och jag för min del tycker inte att de ska straffas för det heller.

Ibland känns det politiska klimatet i kommunen väldigt hårt och jag ställer av och till mig frågan vad man är för en idiot som låter politiken ha detta pris. Men det är väl en fåfäng idé om att bidra till att skapa ett bättre samhälle som gör att man går vidare. För visst skulle det va enkelt att göra något annat. Men då har man ju släppt fältet fritt. För inte skulle något förändras om jag försvann från det politiska livet i Arjeplog. Nej nog hittar man någon annan att vara avundsjuk på och göra livet surt för!

Eftersnack i TV2 tisdag

I morgon åker jag till Luleå för att vara med i direktsändningen av tisdagens Eftersnack med Åsa Persson. Det ska bli hur kul som helst. Men det är alltid lite mer nervöst med direktsändning. Det kan man inte komma ifrån.

Temat för programmet ska vara mode. Det är smickrande att designern Sara Lindmark ville ha med mig när hon skulle snacka mode. Den som ringde från redaktionen berättade att de blivit lite förvånade när de frågade henne vem hon ville diskutera mode med och hon svarade kommunalrådet i Arjeplog. Men så var det tydligen.

Det är lite stressande att vara med i TV och diskutera mode. Då kan man vara säker till 100% att folk kommer att granska vad man har på sig. Det är ingen lek. Annars så vet man ju att folk lägger märke till sånt men nu kommer ju frågan vara: "Hur kan han ha på sig det dät?" och sedan kommer väl kommentaren: "Och det tror han är modernt!"

För mig är mode inte att följa senaste trenderna slaviskt. Utan mode är att hitta en egen stil som håller ihop. För mig handlar mode om att få en chans att uttrycka mig själv.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Det var inga större överraskningar på dagens möte med arbetsutskottet i KS och näringslivsnämnden.

Budgetförslaget gick vidare utan några större förändringar. I investeringsbudgeten ströks konstgräsplanen som låg som förslag i 2008 års budget.

Vi beslutade dessutom om att skicka Elisabeth Bramfeldt , tillsammans med Anita Rönnebro, på en konferens om flykting- och migrationsfrågor i Växjö.

Vi beslutade också om att jag och tf teknisk chef Mats Björk ska utforma ett förslag till yttrande över detaljplanen för Skeppsudden som går ut på att det i enlighet med KS-beslutet ska inarbetas bostäder i detaljplanen.

På näringslivsnämnden beslutades om att genomföra inköp av vinterbelysning till Laisvall och Slagnäs i form av dekorationer på lyktstolpar. I Arjeplog genomförs endas satsning på ljusgirlanger på broarna, samt kompletteringar med istappsslingor för den nya busstationen samt för utbyggnaden på Silvermuséet.

Vi beslutade också om medfinansiering i Argentis nya EU-projekt "Tillväxt i balans" och handelsutvecklingsprojektet inom ramen för "Samtal för framtiden" med Arvidsjaur och Sparbanken Nord.

Morgonsim

Nu har äntligen inflammationen i min armbäge gett med sig så att jag kunnat börja med morgonsimmandet. Det var visserligen en tröskel att ta sig över att stiga upp och packa badkläderna i morse men när jag väl var där så var det ursköt att ha kommit igång. Hade tänkt mig att mjukstarta men simmade till slut lika långt som i somras när simhallen stängde för sommaren. Känner mig riktigt duktig faktiskt,.

Visst är det underbart med barn...

Jag har ju fyra helt underbara syskonbarn. Min bror Pär-Lars har två; Linus som är drygt fem år och Linnea som blir tre här i början av november och min syster Anna-Maria har Tilde som blir tre i slutet av januari och Maja som föddes i början av maj.

I fredags fyllde mamma år så Pär-Lars och hans familj kom upp för att fika. Han och Linnea kom senare än de andra eftersom hon fått ett vansinnesutbrott av ilska just innan de skulle gå upp. Jag och Linus hann bada innan hon kom upp och när vi klev upp ur badet sov hon. När de väckte henne efter ett tag var hon lika sur som innan och jag kunde inte hålla mig från att retas med henne och sa till henne att nu när hon var på strålande bra humör skulle hon väl ändå sova över. Gissa om jag blev förvånad när hon direkt nappade och dessutom blev på ett fantastiskt bra humör och var hur charmig och gosig hela kvällen. Visserligen vaknade hon klockan fem på morgonen och ville gå hem men det var ju bara en mindre miss i protokollet.

Ikväll ringde Tilde från Umeå och var riktigt pratsjuk. Hon är så himla charmig.Hon berättade om att hon skulle ha "Hemliga påsen" på förskolan imorgon och att hon skulle visa upp sin telefon. Sedan hann hon med att fråga om jag varit i "körkan" idag. Det hade jag ju tyvärr inte varit annars hade det ju varit lyckat och kunna säga det... Det är så gulligt när hon ringer för hons lutar alltid med "Jag älskar dig!" eller frågar när vi ska komma och hälsa på. Då blir man alldeles varm i hjärtat!

Imorgon är det Kommunstyrelsens arbetsutskott

Den viktigaste frågan, och egentligen den enda som skulla ha behandlats är budgetberedningens förslag till budget för 2008. Den ska sedan vidare till kommunstyrelsen för att slutligen tas av kommunfullmäktige den 26:e november.

Beredningen i kommunstyrelsens arbetsutskott känns lite underlig eftersom alla vi fyra som sitter där också sitter i budgetberedningen. Så det är liksom en upprepning men så måste det gå till. Å andra sidan är det ett gyllene tillfälle att rätta till saker som man kommit på sedan dess. Men det brukar vara småsaker.

Köttgryta för hela slanten

Ikväll har jag förberett morgondagens middag genom att göra ett riktigt långkok. Har gjort en köttgryta med morötter, palsternacka, äpplen, rotselleri, purjolök, vitlök och soltorkade tomater. En gryta som fått puttra tre timmar på spisen så att den är riktigt mustig och köttet så mört att det nästan faller isär.

En lugn helg

Ja så då har då snart en helg gått igen. Förstår inte att jag varit så trött hela helgen. Och ändå så sov jag inte riktigt bra inatt. Vaknade med jämna mellanrum hela natten. Och sedan vid femtiden kunde jag inte somna om utan läste ett bra tag innan jag kunde somna. Vaknade sedan vid åttatiden men var inte alls utvilad.

Igår var jag och käkade middag hod Anne-Marie och Mattias. Mattias hade gjort en supergod köttgryta med nötkött, oliver, morötter och chorizokorv. Det var verkligen supergott och dessutom en underbart trevlig kväll. Vi satt och pratade bara och jag var hemma halv tio så det var ingen sen kväll, men det var helt lagom:-)

Sedan är det alltid lika roligt att träffa Fanny, Mattias och Anne-Maries dotter. Hon är så härlig och alltid lika glad när jag kommer på besök.

Idag har jag faktist varit lite duktig. Jag har tvättat det sista efter resan och dessutom bytt vardagsrumsgardiner i lägenheten. Nu måste jag bara ta av ett par nya jeans så det bir gjort. Borde nog ta av och lägga upp de nya kostymbyxorna också så det blir gjort.

Snart helg!

JA då är det snart helg igen. Ska bli skönt att få tid att tvätta upp kläderna som jag hade på förra veckans resa. De har legat som ett ok över mig och jag har sett på högen med smutstvätt och haft dåligt samvete. Men har bara inte hunnit! Hoppas bara det blir bra väder så man kan hänga tvätten ute.

Invigning av busstationen

Efter år av väntan, efter år av kringelkrokiga politiska turer, efter år av diskussioner om placeringen och efter överklagningar står den äntligen på plats. Vår nya vackra busstation. Äntligen så är den klar. Och nu är den också invigd.

Det breda blågula bandet klipptes i strålande sol av de två skolskjutseleverna Mica och Joakim. De skötte sig med den äran och jag vill verkligen tacka dem för deras insats!

Temat för mitt invigningstal var vår långa väntan och vår förväntan, men också om kommunikationernas betydelse.

Så nu är busstationen invigd och tagen i bruk! ÄNTLIGEN! (om man nu får låna detta uttryck av Gert Fylking...)

Företagarfika

Besökte företagarnas företagarfika idag på morgonen. Där var också Britta och Stefan tillsammans med Börje Rahm och Anders Ericsson från Softronic som presenterade vad som är på gång med den etablering de gör inom inscanninsbranschen och som jag skrev om i mitt förra inlägg. Dessa nyheter mottogs väldigt positivt på företagarfikat.

Vidare hann vi också diskutera flyktingmotttagande, infarternas utseende och ungdomssituationen i kommunen.

När det gäller mottagande av ensamkommande flyktingbarn konstaterades att man måste satsa mycket på integration och gemensamma aktiviteter om detta ska bli lyckat, samt att fokus måste hållas på det möte mellan kulturer som uppstår så att såväl vi Arjeplogare som de flyktingar som kommer kan hantera och förstå de kulturmöten som kommer att uppstå.

När det gäller infarterna till Arjeplog diskuterades hur man ska kunna göra dessa vackrare så att första intrycket av arjeplog inte blir fula industriområden. Detta måste vi jobba vidare med!

Slutligen när det gäller ungdomarnas situation och de problem som accentuerades under marknadshelgen så kunde vi bara konstatera att det krävs insatser och tidiga insatser. Vi hann tyvärr inte särskilt långt i diskussionen men det är en avgörande fråga som måste fortsätta att diskuteras.

EN POSITIV VECKA

Hej

Nu är jag tillbaks igen och ska försöka komma igång med bloggandet igen. Det har känts lite tomt att inte blogga så det känns lite som en pånyttfödelse att sätta sig vid tangentbordet med ambitionen att få liv i bloggen.

Den här veckan har präglats av idel positiva händelser.

Kommunens utnämning till Årets FRISK-kommun i Norrbotten var den första i raden av positiva händelser. I onsdags fick kommunen motta utnämningen på Nolia i Piteå av socialförsäkringsminister Cristina Husmark Persson. Samtidigt utsågs Arjeplogsprofilen Bosse Henricsson till FRISK-pristagare för sitt mångåriga friskvårds- och folkhälsoarbete. Han var många år före sin tid och har aktivt bidragit till ett friskare Arjeplog. Cristina Husmark Persson imponerades storligen av vårt arbete och bjöd in sig själv till Arjeplog på ett besök.
Här kan ni läsa mer i en artikel i Norrbottens-Kuriren.

Igår kväll höll Arjeplogsföretagarna Britta Flinkfeldt Jansson och Stephan Jansson presskonferens tillsammans med företrädare för företaget Softronic och presenterade en satsning i Arjeplog som i första läget innebär sju jobb. Förhoppningen är att kunna fördubbla arbetsstyrkan på sikt. Det är underbart att denna etablering är på plats nu och jag vill ge en enormt stor eloge till Britta, Stefan och Ole Lampinen som arbetat med att till stånd etableringen här i kommunen. Mer kan ni läsa i Piteå-tidningens artikel här! Läs också mer om Ole Lampinens arbete med etableringen här, också en artikel i Piteå-tidningen.

Det är otroligt skönt att de första ersättningsjobben nu kommer på plats. Sedan hoppas jag att det inom kort ska klarna hur många jobb som Vägverket kommer att placera i Arjeplog också. Det är viktigt att det snabbt klarnar så att människors oro och ångest kan skingras och åter vändas till framtidstro och hopp. Tillsammans med de arbetstillfällen som kan skapas om vi satsar på mottagande av ensamkommande flyktingbarn så kan dessa jobb möta upp en del av de behov som EDB-nedläggningen orsakat.

Idag är det äntligen så dags för invigningen av busstationen. Det känns som en milstolpe i och med att processen varit så enormt utdragen och på så många sätt så smärtsam för många. Det har också varit en skamfläck att Arjeplog saknat busstation under så lång tid. Därför känns det som om ett ok fallit från våra axlar när nu byggnaden står klar och verksamheten äntligen kan komma på plats. Och detta dessutom i en funktionell och vacker byggnad! Det är helt enkelt ett lyft för Arjeplog!

hits