Inte alltid lätt att vara politiker

Det finns dagar i en politikers liv som är svårare än andra. Det har varit en sådan dag idag. En dag då man måste fatta beslut som inte är lätta att fatta men ändå måste fattas.

Vi har nämligen haft kommunstyrelsens arbetsutskott och där behandlat hur mottagandet av ensamkommande flyktingbarn ska hanteras under perioden fram till dess att lokalen på Öberga förskola är färdigombyggd.

Det som gör det hela så svårt är de avväganden som arbetsutskottet varit tvungna att göra eftersom det funnits en vilja i Slagnäs att förlägga en del av den temporära mottagningsverksamheten under perioden 15/3-30/9 i Slagnäs och en del i Arjeplog.

Sådana här avväganden är aldrig lätta att göra eftersom det finns så mycket som pekar än i den ena riktningen och så mycket som pekar i den andra riktningen. Det handlar bl.a. om arbetstillfällen, enskilda entreprenörers möjligheter att utveckla sin verksamhet, en bys möjligheter till utveckling och de enskilda barnens bästa. Alla argument har på sitt sätt bäring och kan var och en för sig vara hur rationella i sig. Samtidigt måste någon göra en samlad bedömning och avgöra vad som i det enskilda fallet ska få väga tyngst.

Det är det uppdraget vi idag haft att fullgöra som en beredning inför kommunstyrelsens ställningstagande den 4/2 och kommunfullmäktiges beslut i slutet av februari. Detta i enlighet med det uppdrag som kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen i samband med beslutet i november då det beslutades att Arjeplogs kommun ska ta emot ensamkommande flyktingbarn och att denna mottagandeverksamhet ska förläggas till Öberga förskola.

Efter en grundlig genomgång av ärendet har kommunstyrelsens
arbetsutskott slutligen enats om ett förslag till beslut i kommunstyrelsen.

Samtliga partier i kommunstyrelsens arbetsutskott står bakom beslutet. Detta gäller även Centerpartiet som ställer sig bakom beslutet genom en protokollsanteckning från dess kommunstyrelserepresentant som varit adjungerad vid arbetsutskottets möte.

Förslaget till kommunstyrelsen är att besluta att endast bedriva mottagning av ensamkommande barn på tätorten, även under tiden fram till dess att Öberga förskola är ombyggd.

Så här lyder förslaget till beslut i sin helhet:

Kommunfullmäktige har gett Kommunstyrelsen i uppdrag att till Kommunfullmäktiges möte i februari återkomma med förslag på tillfällig lösning av mottagandet av ensamkommande flyktingbarn fram till dess att ombyggnationen av Öberga förskola är klar och mottagandeverksamheten kan förläggas dit.

HVB-hemmet Villa Rosa, genom Lukas Fjellström, har vid upprepade tillfällen tillskrivit kommunen och erbjudit kommunen att nyttja Villa Rosa som en resurs i mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. Den utredning som initierades kring ensamkommande flyktingbarn var ett resultat av en sådan skrivelse från Villa Rosa. Det senaste förslaget från Villa Rosa är att ta emot upp till 8 ensamkommande flyktingbarn under tiden fram till 1 oktober då mottagandeverksamheten på Öberga förskola beräknas vara klar.

Förslag till beslut:

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gjort en sammantagen bedömning av för- och nackdelar hos såväl en sammanhållen övergångslösning i Arjeplog på det s.k. biltestboendet på Drottninggatan för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn med en omfattning på 7 platser (varav 3 asylplatser) under perioden 15 mars till 30 september samt en kombinationslösning Arjeplog/Slagnäs under perioden 15 mars till 30 september på 7+8 platser (varav 6 asylplatser) varvid boendet i Arjeplog skulle lokaliseras till det s.k. biltestboendet på Drottninggatan och verksamheten i Slagnäs skulle upphandlas i enlighet med lagen om offentlig upphandling.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid val av lösning lagt särskild vikt vid:

1. Kommunens övergripande ansvar för mottagandeverksamheten

2. Långsam uppbyggnad av mottagandeverksamheten så att inkörningsproblem kan minimeras

3. Undvikande av uppbyggnad av dubbla parallella organisationer för mottagandeverksamheten

4. Möjligheterna till integration av de ensamkommande flyktingbarnen

5. Tillgänglighet till samhällsservice för de ensamkommande flyktingbarnen

Kommunstyrelsens arbetsutskott gör den samlade bedömningen att en sammanhållen mottagandeverksamhet i mindre skala är att föredra då organisationen på detta sätt får utvecklas i en lugnare takt och man på så sätt förhoppningsvis kan hantera de "barnsjukdomar" som uppkommer i organisationen.

En dubbel parallellorganisation undviks också på detta sätt, varvid problem vid avvecklande av mottagandeverksamheten i Slagnäs kan undvikas exempelvis gällande kommunens ev. arbetsgivaransvar för de anställda i Slagnäs när verksamheten övergår från entreprenadlösning till inomkommunal verksamhet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott gör också bedömningen att möjligheterna till integration underlättas om de ensamkommande flyktingbarnen bereds möjlighet till samvaro med de jämnåriga som finns i närsamhället såväl under skoltid som under fritiden. Detta skulle försvåras i Slagnäs då de ensamkommande flyktingbarnens skolgång skulle fullgöras i Arjeplog medan jämnåriga fullgör sin skolgång i Sorsele och Arvidsjaur. Integrationen skulle således begränsas till fritiden.

Kommunstyrelsens arbetsutskott ser också närheten till samhällsservice och samhällsinrättningar som avgörande ur ett integrationsperspektiv. Det är viktigt att på ett naturligt sätt få tillgång till sjukvård, bibliotek, ungdomsgård etc för att möta andra samhällsmedborgare på ett naturligt sätt. För att uppnå detta vid en placering i Slagnäs skulle mycket tid åtgå till transporter till olika aktiviteter.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår därför enhälligt Kommunstyrelsen:

Att under övergångstiden fram till Öberga förskola är färdigombyggd lokalisera mottagandeverksamheten till det s.k. biltestboendet på Drottninggatan

Att under perioden 15 mars-30 september ska mottagandeverksamheten omfatta 7 platser varav 3 platser avsätts som asylplatser.

Kommentarer:

Skriv en ny kommentar:

Namn
Kom ihåg mig?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
hits