TIOPUNKTSPROGRAM FÖR VÅRDEN

1) Besked direkt. Vi vill utmana Sveriges alla vårdcentraler att genomföra ett förändringsarbete för att öka tillgängligheten inom primärvården. Vi tillsätter en arbetsgrupp mellan staten och landstingen. Målet är att varje vårdcentral eller motsvarande ska kunna ange vad Besked Direkt innebär för just deras patienter.


2) Kvalitetsregister inom primärvården.
Vi vill utveckla kvalitetsregister och kvalitetsindikatorer för primärvården. Det kommer att bidra till att förbättra primärvårdens verksamhet och tillgänglighet.


3) Snabb vårdkontakt – nationell sjukvårdsrådgivning.
Vi vill införa en landsomfattande sjukvårdsrådgivning på nummer 1177. 


4) Trygg vård - patienten i fokus.
Oavsett var i landet man söker vård ska effektiv och relevant vård kunna erbjudas. Därför ska journalerna samordnas elektroniskt enligt principen  ”en patient – en journal”. Alla patienter som önskar ska erbjudas en fast läkarkontakt.


5) En fast läkarkontakt kräver fler läkare.
Vi vill utöka läkarprogrammet med 100 nybörjarplatser fram till år 2008.


6) IT i vården.
Vi vill satsa mer på IT så att fler kan boka tid via Internet. Vi vill också öka möjligheten till samordning av besök för olika provtagningar och behandlingar.  


7) Apoteket – en god tillgång på läkemedel i hela landet.
Vi vill behålla apoteket så att alla har god och säker tillgång till medicin. Öppettiderna bör utökas och tillgången på läkemedel säkras i hela landet.


8) Hemsjukvård – för att garantera vård utifrån patientens villkor.
De svårast sjuka äldre måste prioriteras. Vi satsar 600 miljoner år 2006 och 1 miljard per år 2007 respektive 2008 för att ge svårt sjuka äldre större tillgång till läkare, hjälp med rätt medicinering, rehabilitering och nutrition.


9) Samordnade vårdkontakter.
I de fall vårdplaneringens genomförande kräver särskilt stöd för patienten ska en namngiven person i vårdteamet ges ansvar som patientens lots genom vården.


10) Vårdgaranti i psykiatrin.
Vi vill införa en särskild vårdgaranti anpassad för psykiatriska sjukdomar för att trygga sambandet mellan utredning och behandling. Dessutom vill vi inrätta nya vårdplatser för långvarigt och svårt psykiskt sjuka. Vi vill successivt höja den statliga satsningen för att förstärka psykiatrin och utveckla personalens kompetens till 800 miljoner kronor under mandatperioden. Vi kommer därutöver att satsa 250 miljoner kronor per år under 2007 och 2008 för att förbättra tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin.


Kommentarer:

Skriv en ny kommentar:

Namn
Kom ihåg mig?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
hits