Företagsfika, näringslivsnämnd och kommunstyrelsens arbetsutskott

Idag har det varit en dag med många möten. Började trots detta med att simma. Det var otroligt skönt. I veckan har jag simmat två morgnar och det är en bra början på dagen.

Vi började med att vara med på företagsfikat på morgonen och där var det bra uppslutning. Det är alltid bra att få träffas i det sammanhanget och få en bild av vad som diskuteras i dessa kretsar.

Sedan körde vi möten med Näringslivsnämnden och KSAU ( det är samma människor) och behandlade lite ansökningar bl.a om medfinansiering i ett projekt syftande till att förbättra precisionen i sattelitnavigering. Vi beslutade också att intresseföreningen för Rappen-Labbas skulle få överföra de medel de beviljats för båtramp till byggande av samlingslokal.

Det stora ärendet på KSAU var att fastställa ett yttrande över föreslagen linjedragning för kraftledningar från de planerade vindkraftverken på Uljabuoda. Pga svarstiden kunde vi inte avvakta KS den 14/5.

De två förslagen handlar om (H1) väster om Fluka och via Ruotak och Dainak och (H2) rakaste vägen i princip via Racksund. KSAU förespråkar dragning enligt H1. Ni kan läsa yttrandet nedan:

Arjeplogs kommun vill genom kommunstyrelsens arbetsutskott anföra följande synpunkter och invändningar:

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förordar ledningsdragning enligt alternativ H1.

 

Ledningsdragning enligt alternativ H 1, väster om Fluka via Routak, är att föredra då:

 

-         

-          berör mindre del enskild hemmansmark vilket minimerar riskerna för negativa reaktioner och överklagningar.

-          områdena har liten, om ens någon, användning för aktivt friluftsliv eller turistisk verksamhet. Den negativa påverkan minimeras således.

-          miljömässigt bättre då detta område har lågt skyddsvärde.

-          ej stor visuell påverkan eftersom dragningen till största del sker i områden där frekvensen av rörligt friluftsliv är låg och antalet såväl fasta boenden som fritidsboenden är lågt.

-          Ledningsdragningen förlängs med förhållandevis liten sträcka i förhållande till den minskade påverkan som sträckningen medför.

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott avstyrker å det bestämdaste ledningsdragning enligt alternativ H2.

 

Ledningsdragning enligt alternativ H2 avstyrks då:

 

Det för berörda markägare är helt förödande att få en 130 kV linje dragen genom områden som används frekvent av både fast boende och fritidsboende. Den visuella påverkan blir mycket stor och de ekonomiska konsekvenserna för fastighetsägarna i området bedöms som påtagligt negativa med risk för sjunkande värden p.g.a. minskad attraktivitet i området. För markägare i området skulle eventuella avstyckningar av sjönära fritidstomter försvåras, möjligen rent av att uteslutas då ledningsdragningen avsevärt skulle minska områdets attraktivitet. Detta sammantaget skapar grund för negativt motstånd till hela vindkraftsprojektet, och kommer med stor säkerhet att resultera i långvariga överklagningsprocesser.

 

Ledningen går i direkt närhet av fasta boenden och fritidsboenden i Racksundsområdet.  Både ur hälso- och miljösynpunkt är detta mycket negativt. Även den visuella påverkan blir mycket stor. Effekter på människors hälsa boende i närhet av större kraftledningar är kända och det är ytterligare en anledning till varför detta förslag H2 helt bör förkastas.

 

Även ur turistisk synpunkt är denna dragning helt olämplig. Att utveckla turistnäringen i detta område torde vara uteslutet. Miljöpåverkan blir mycket stor, våtmark med höga naturvärden berörs. Den strandnära sträckningen förstärker ytterligare den negativa visuella påverkan som tidigare påtalats.

Den kortare ledningsdragning som alternativ H2 medför är inte så stor att den kan motivera den avsevärda miljöpåverkan som sträckningen medför. Alternativ H2 är således ej försvarbart utifrån detta.

 

Sammanfattande slutsatser:

 

Ska en folklig förankring kring projektet kunna upprätthållas måste påverkan p.g.a ledningsdragningen minimeras för boende och fritidshusägare i området. Detta innebär att såväl visuell påverkan som miljömässig påverkan i övrigt måste minimeras.

Det måste vara eftersträvansvärt att dragningen påverkar områdets attraktivitet i så liten grad som möjligt så att framtida utvecklingsmöjligheter inom området ej spolieras.

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott konstaterar utifrån ovanstående att det enda trovärdiga och acceptabla alternativet är en ledningsdragning enligt alternativ H1.

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Arjeplogs kommun


Kommentarer:
Postat av: Ulrika Henriksson

Märkligt...

Postat av: Osman

Det ?socialdemokratiska? turkiska partiet Cumhuriyet Halk Partisi uppmanar den turkiska militären att genomföra en statskupp mot den demokratiskt valda AKP regeringen i Turkiet.
Jag uppmanar den svenska socialdemokratin att bestämt fördöma den turkiska militärens hot om en statskupp, samt arbetar aktivt för att utesluta Cumhuriyet Halk Partisi ur socialistinternationalen.
Osman

2007-05-01 @ 14:13:38

Skriv en ny kommentar:

Namn
Kom ihåg mig?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
hits